EU-direktiivi kiristää yritysvastuuta ja sen varmentamista

Johtaminen | 02.01.2023

Kirjoittaja Leonard Breukers

Euroopan Komissio antoi 2021 ehdotuksen uudesta CSRD-direktiivistä (Corporate Sustainability Reporting Directive), joka laajentaa ja selkeyttää vastuullisuusraportointivelvoitteita. Se on osa Euroopan Komission tavoitetta liittää vastuullisuus osaksi talousraportointia, erityisesti ihmisoikeuksien, ympäristön, monimuotoisuuden ja korruption osalta. 

Yli 250 henkilön suuryritykset vastuullisuusraportoinnin piiriin

CSRD muuttaisi nykyisen Muun kuin taloudellisen tiedon -direktiivin (Non-Financial Reporting Directive, NFRD) koskemaan kaikkia suuria yhtiöitä, joiden vakinainen henkilömäärä ylittää 250 työntekijää. Nämä yritykset olisivat velvollisia raportoimaan muista kuin taloudellisista tiedoista joko toimintakertomuksessa tai erillisellä raportilla.

Raportointivelvollisuus astuisi voimaan 2025

Direktiivi muuttaisi nykyistä Kirjanpitolain 3 a -lukua, joka nykyisellään velvoittaa yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana 500 henkeä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii valmistelemaan lakimuutoksen luonnoksen hallitukselle ennen huhtikuuta 2024. Raportointivelvollisuus astuisi voimaan vuonna 2025 ja ensimmäinen raportti käsittelisi vuotta 2024.

Konsulttitalo EY:n arvion mukaan Euroopassa direktiivin alaisten yritysten määrä nelinkertaistuisi, ja Tilastokeskuksen datan mukaan raportoivien yhtiöiden määrä kaksinkertaistuisi*.

Raportointivaatimukset kasvavat huomattavasti

Uuden direktiivin vaikutus yhtiöiden muun kuin taloudellisen tiedon raportointiin on merkittävä. Kun huomioidaan nykyiset raportointivaatimukset ja vaatimusten hajanaisuus toimialakohtaisesti, direktiivi tulee korostamaan yhtiöiden haasteita vastata useiden uusien sidosryhmien raportointi- ja kehitysvaatimuksiin erityisesti arvo- ja toimitusketjun osalta. EU julkaisee direktiivin yhteydessä myös EFRAG:n rakentaman raportointistandardin, joka määrittää raportoitavat vastuullisuuden aiheet.

CSRD-direktiivi vaikuttaa myös pk-yrityksiin

Direktiivi laajenee myös listattuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin vuonna 2026. Suurten yritysten raportointipaine tulee kuitenkin todennäköisesti näkymään pk-yritysten toiminnassa jo aikaisemmin, esimerkiksi alihankkijoiden joukossa. 

Suurten yritysten on kyettävä osoittamaan yhteistyö alihankkijoiden kanssa kestäväksi, joten alihankkijoiden on pystyttävä osoittamaan oman toimintansa vastuullisuus. Vaikka alihankkijoiden raportointi suuremmille yhtiöille on suppeampaa, vaatii tämä kykyä kerätä tietoa ja toisinaan myös muuttaa toimintaa vastuullisemmaksi.

Lue myös Miksi pk-yritysten tulisi huomioida vastuullisuus toiminnassaan?

Mitä tarkoittaa kestävyysraportoinnin varmennus?

Direktiiviehdotuksessa määrätään myös kestävyysraportoinnin varmentamisesta. Varmennusta varten Suomen Tilintarkastajat ry on julkaissut syyskuussa 2021 suosituksen tilintarkastajille**, jonka mukaan tilintarkastajan on riittävällä tavalla varmennettava yrityksen laatiman raportin tietojen oikeellisuus (ns. tiedon varmennustoimeksianto). 

Varmennustoimeksianto

Yleensä tilintarkastaja sopii varmennustoimeksiannon ehdoista asiakasyrityksen kanssa toimeksiantokirjeellä. Varmennustoimeksiantoa suorittaessaan tilintarkastaja pyrkii hankkimaan johtopäätöstensä tueksi todisteita esimerkiksi tutustumalla yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin lähteisiin (esimerkiksi pöytäkirjoihin, yrityksen sisäisiin ohjeistuksiin ja internet-sivuihin, vertailemalla muiden saman alan yritysten informaatioon, edellisen vuoden tietoihin yms.). Yksi konkreettinen esimerkki voisi olla yhtiön jätehuoltosopimukseen tutustuminen. 

Varmennusprosessin laajuus

Toimeksiannon laajuus määrittää varmennusprosessin, joka voi olla rajoitettu tai kohtuullinen. 

Rajoitettu varmennus

Rajoitettu prosessi on suppeampi kuin kohtuullinen, jolloin varmuuden taso on alhaisempi. Yhtiön sisäisiä kontrolleja vastuullisuusdatan yhdistelystä tai laskennasta ei tyypillisesti tehdä rajoitetussa prosessissa, vaan varmennus tapahtuu esimerkiksi avainhenkilöiden kyselyillä. 

Tilintarkastajan tulee tarkastella ja arvioida esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Yrityksen johtamista, liiketoimintastrategiaa, liiketoimintaperiaatteita ja hallinnointikoodia  
  • Korkeimman johdon asennetta ja muiden työntekijöiden ymmärrystä vastuullisuuskysymyksistä 
  • Vastuullista toimintaa koskevan informaation keräämis- ja käsittelykäytäntöjä ja prosesseja 
  • Toimintaympäristöä ja sosiaalista vastuuta niitä ohjaavien lakien ja ohjeistusten puitteissa, mukaan lukien raportointivaatimukset, asetukset ja kansainväliset sopimukset  
  • Työntekijöitä ja osastoja, joilla on erityisvastuu tarkastusympäristöstä (esim. sisäinen tarkastus)

Kohtuullinen varmennus

Kohtuullisen varmennuksen toimeksiannossa tilintarkastaja huomioi myös sisäiset prosessit, joilla vastuullisuustietoa tarkastellaan (esim. julkaistun tiedon vertaaminen päästörekisterin tietoihin). Tilintarkastaja voi halutessaan käyttää myös teknistä apua raportin yksityiskohtien varmentamisessa. Tarkastajan lähestymistapa onkin hyvä huomioida kestävyysraporttia laadittaessa, jotta kaikki aiheet on esitetty riittävässä laajuudessa.

Vaikka yrityksellä ei olisi velvollisuutta raportin laadintaan ja sen varmentamiseen tilintarkastajalla, niin yritys saattaa joutua näin toimimaan esimerkiksi osallistuessaan julkisten hankintojen kilpailutuksiin, suunnitellessaan julkista listautumista tai toimiessaan alihankintaketjussa, jossa pääurakoitsija edellyttää vastuullisuusraportointia.

Kuinka aloittaa vastuullisuuden raportointi?

Ennen kuin yrityksesi aloittaa raportoimaan, on hyvä ymmärtää, mitä vastuullisuudella tarkoitetaan ja kuinka se vaikuttaa teidän liiketoimintaanne. Vastuullisuusoppaastamme löydät selkeän määritelmän yritysvastuusta ja oppaan esimerkkien avulla voit arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta. 

Azetsin vastuullisuusraportointipalvelussa autamme kokoamaan olennaiset tiedot raportointia varten ja tuemme erilaisten mittarien tulkinnassa. Hyödynnämme kirjanpitotietoa päästöjen laskennassa ja seuraamme raportoinnissa kansainvälisiä standardeja, kuten GRI, SASB ja NSRS.

Asiantuntijamme auttavat myös mielellään raportoinnissa ja muissa vastuullisuuden kysymyksissä!

*Vuoden 2019 tilastoilla
**Vastuullisuusraportin varmennus, Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 3/2021

 

post author

Kirjoittajasta Leonard Breukers

Sustainability Consultant, Azets. Leonard on kauppatieteiden maisteri, kahden gradu -tutkimuksen veteraani, tohtorin väitöskirjan alkaja ja puoliksi hollantilainen vastuullisuuskonsultti.