Johdon konsultti puhuu puhelimessa
 
 
 

Töissä johdon konsultoinnissa Azetsilla

Kehitä osaamistasi mielenkiintoisten, vaihtelevien ja monipuolisten projektien sekä asiakkuuksien parissa.

 

Johdon konsultointi – Johtamisen kehittäminen

Mitä Senior Advisorin tai Senior Coachin työ voi pitää sisällään?

Johtamisen kehittämisen asiantuntijat toteuttavat asiakkaillemme toimeksiantoja erilaisten konsultointi- ja valmennustehtävien parissa kuten esimiestyön kehittämisen ohjelmissa, erilaisten organisaation muutoshankkeiden johtamisessa ja strategiaprosessien fasilitoinnissa.

Työnkuvaan sisältyy myös asiantuntijapalveluiden myyntiä, palveluiden aktiivista kehittämistä ja samalla oman ammattitaidon jatkuvaa kasvattamista. Asiantuntijat johtavat asiakkuuksia tai toimivat asiakasprojektien suorassa veto- tai koordinointivastuussa. Rooli voi painottua valmentamiseen tai konsultointiin osaamisesta, kiinnostuksesta ja taustasta riippuen.

Valmentaessa ollaan usein yksilöiden taitojen kehittämisen äärellä ja coachataan esimerkiksi esimiehiä onnistumaan paremmin esimiestyössään. Tehtävässä tarvitaan vahvaa coachaus-, fasilitointi- ja ryhmädynamiikan osaamista.

Konsultointihankkeissa korostuu vahva asiantuntijuus kehitettävästä aihepiiristä, projektinhallinnan osaaminen sekä analyyttisyys ja kokonaisuuden hahmottamisen kyky.

 

kasvu ikoni

Keitä olemme?

  • Johdon konsultoinnin ammattilaisia yhdistää tyypillisesti henkilökohtainen kokemus esimiestyöstä ja/tai liiketoiminnan tulosvastuusta, jolloin kehitystyössä on mahdollista tuoda myös omakohtainen kokemus mukaan valmentamiseen ja kehittämiseen.
  • Kokemus liiketoiminnan johtamisesta edesauttaa onnistumista. Tausta voi olla esimerkiksi HR-johtajan, liikkeenjohdon konsultin, valmentajan, sisäisen liiketoiminnan kehittäjän tai liiketoimintajohtajan tehtävästä.
  • Meitä yhdistää monipuolinen kokemus eri toimialoista ja yrityksistä sekä rooleissa toimimisesta. Tämä on vahvuus konsulttiroolissa, jotta valmiudet konsultoida hyvin erityyppisiä organisaatioita ja yrityksiä ovat hyvät. Lisäksi meitä yhdistää rohkeus, uteliaisuus, itseohjautuvuus sekä halu tehdä itsenäistä ja laadukasta työtä.
  • Koulutustaustaltaan johdon konsultoinnin parissa toimivat asiantuntijat ovat tyypillisesti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.
  • Työssä ollaan paljon esillä, mikä edellyttää rohkeutta ja paloa olla erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa.

Tutustu johdon konsultoinnin ammattilaisten arkeen

Jaana, Senior Advisor

Jaana Komulainen

Työskentelen Azetsilla strategisen johtamisen parissa, joka sisältää organisaation tavoitteiden ja toimintasuunnitelman sekä johtamisjärjestelmän ja johtamiskäytänteiden kehittämistä. Tuemme yritysjohdosta muodostuvaa asiakaskuntaamme, jotta he saavuttaisivat strategian mukaiset tavoitteensa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Organisaatioiden toimintaympäristö ja tulevaisuuden tavoitteet määrittävät millaista strategiaa, rakennetta ja johtamismallia tarvitaan. Samanaikaisesti organisaation nykytila on otettava huomioon, kun mietitään kehitysaskelmia. Saan siis perehtyä useiden eri toimialojen näkökulmasta johtamisen haasteisiin, mikä tekee työstä todella antoisaa!

Senior Advisorin päivä koostuu asiakkaan kanssa pidettävistä työpajoista, niiden valmistelusta ja yhteenvedoista. Ennen työhön ryhtymistä perehdytään organisaation nykytilaan mm. haastatteluin ja kirjoituspöytätyönä. Työ on projektiluontoista, joten työpalavereita ja projektien ohjausta kuuluu itsestään selvänä osana tehtäviin. Senior Advisorilla on myös myyntivastuu, eli päivittäin pohdin myös sitä, ketä minun kannattaisi lähestyä ja millaisella puheenaiheella. Blogien kirjoittaminen, webinaarien ja muiden puhetilaisuuksien vetäminen sekä LinkedIn-aktiivisuus on osa tätä työtä.

Olen alun perin koulutukseltani filosofian maisteri ja tein lopputyöni argumentoinnin teoriasta. Työskenneltyäni muutaman vuoden viestinnän, markkinoinnin, brändin ja digistrategioiden parissa päätin täydentää osaamistani Master of Business Administration -koulutuksella Aalto Yliopistossa. Ennen nykyistä työtäni työskentelin liikkeenjohdon konsulttina, jolloin pääasiallinen tehtäväni oli kehittää asiakkaiden liiketoimintamalleja.