Johdon konsultti puhuu puhelimessa
 
 
 

Töissä johdon konsultoinnissa Azetsilla

Kehitä osaamistasi mielenkiintoisten, vaihtelevien ja monipuolisten projektien sekä asiakkuuksien parissa.

 

Johdon konsultointi – Johtamisen kehittäminen

Mitä Senior Advisorin tai Senior Coachin työ voi pitää sisällään?

Johtamisen kehittämisen asiantuntijat toteuttavat asiakkaillemme toimeksiantoja erilaisten konsultointi- ja valmennustehtävien parissa kuten esimiestyön kehittämisen ohjelmissa, erilaisten organisaation muutoshankkeiden johtamisessa ja strategiaprosessien fasilitoinnissa.

Työnkuvaan sisältyy myös asiantuntijapalveluiden myyntiä, palveluiden aktiivista kehittämistä ja samalla oman ammattitaidon jatkuvaa kasvattamista. Asiantuntijat johtavat asiakkuuksia tai toimivat asiakasprojektien suorassa veto- tai koordinointivastuussa. Rooli voi painottua valmentamiseen tai konsultointiin osaamisesta, kiinnostuksesta ja taustasta riippuen.

Valmentaessa ollaan usein yksilöiden taitojen kehittämisen äärellä ja coachataan esimerkiksi esimiehiä onnistumaan paremmin esimiestyössään. Tehtävässä tarvitaan vahvaa coachaus-, fasilitointi- ja ryhmädynamiikan osaamista.

Konsultointihankkeissa korostuu vahva asiantuntijuus kehitettävästä aihepiiristä, projektinhallinnan osaaminen sekä analyyttisyys ja kokonaisuuden hahmottamisen kyky.

 

kasvu ikoni

Keitä olemme?

  • Johdon konsultoinnin ammattilaisia yhdistää tyypillisesti henkilökohtainen kokemus esimiestyöstä ja/tai liiketoiminnan tulosvastuusta, jolloin kehitystyössä on mahdollista tuoda myös omakohtainen kokemus mukaan valmentamiseen ja kehittämiseen.
  • Kokemus liiketoiminnan johtamisesta edesauttaa onnistumista. Tausta voi olla esimerkiksi HR-johtajan, liikkeenjohdon konsultin, valmentajan, sisäisen liiketoiminnan kehittäjän tai liiketoimintajohtajan tehtävästä.
  • Meitä yhdistää monipuolinen kokemus eri toimialoista ja yrityksistä sekä rooleissa toimimisesta. Tämä on vahvuus konsulttiroolissa, jotta valmiudet konsultoida hyvin erityyppisiä organisaatioita ja yrityksiä ovat hyvät. Lisäksi meitä yhdistää rohkeus, uteliaisuus, itseohjautuvuus sekä halu tehdä itsenäistä ja laadukasta työtä.
  • Koulutustaustaltaan johdon konsultoinnin parissa toimivat asiantuntijat ovat tyypillisesti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.
  • Työssä ollaan paljon esillä, mikä edellyttää rohkeutta ja paloa olla erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa.

Tutustu johdon konsultoinnin ammattilaisten arkeen

Minna, Senior Coach

Minna Kajanne, Senior Coach

Siirryin Azetsin palvelukseen vuonna 2016 yritysoston myötä. Meitä siirtyi noin 50 asiantuntijan joukko tänne Elielinaukiolle. Vastaanotto oli lämmin silloin ja edelleen on hyvä fiilis tulla aamuisin tänne töihin. Talo pitää huolen omistaan ja asiakkaita arvostetaan. Minun työni johdon konsultoinnissa on pääasiassa valmennusta. Valmennan asiakkaita ympäri Suomea; esimiesvalmennusta, yksilö- tai ryhmäcoachingia, työyhteisösovittelua ja outplacement- eli uravalmennusta.

Päiväni ovat hyvin erilaisia. Välillä valmennuksessa on suuria ryhmiä ja välillä taas henkilökohtaisia coaching -tapaamisia. Valmennettavat ovat ylintä johtoa, keskijohtoa, asiantuntijoita tai työyhteisöjä. Valmennuksen sisällöt liittyvät esimerkiksi johtamistaitoihin, vuorovaikutustaitoihin, kykyyn johtaa erilaisia ihmisiä sekä muutosta.

Antoisinta työssäni ovat asiakkaat sekä auttamisen halu ja siitä kumpuava ilo tähän työhön. Minulla on paljon fiksuja kollegoita, joiden kanssa päästään yhdessä sparrailemaan. Aina saa myös oppia uutta, se on tässä työssä hienoa. Azets on vakavarainen yritys jonka tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Tässä on hienoa olla mukana. Isossa talossa on prosessit työntekijän näkökulmasta kunnossa ja riittävästi vapautta toteuttaa myös luovasti omaa työtään.

Jaana, Senior Advisor

Jaana Komulainen

Työskentelen Azetsilla strategisen johtamisen parissa, joka sisältää organisaation tavoitteiden ja toimintasuunnitelman sekä johtamisjärjestelmän ja johtamiskäytänteiden kehittämistä. Tuemme yritysjohdosta muodostuvaa asiakaskuntaamme, jotta he saavuttaisivat strategian mukaiset tavoitteensa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Organisaatioiden toimintaympäristö ja tulevaisuuden tavoitteet määrittävät millaista strategiaa, rakennetta ja johtamismallia tarvitaan. Samanaikaisesti organisaation nykytila on otettava huomioon, kun mietitään kehitysaskelmia. Saan siis perehtyä useiden eri toimialojen näkökulmasta johtamisen haasteisiin, mikä tekee työstä todella antoisaa!

Senior Advisorin päivä koostuu asiakkaan kanssa pidettävistä työpajoista, niiden valmistelusta ja yhteenvedoista. Ennen työhön ryhtymistä perehdytään organisaation nykytilaan mm. haastatteluin ja kirjoituspöytätyönä. Työ on projektiluontoista, joten työpalavereita ja projektien ohjausta kuuluu itsestään selvänä osana tehtäviin. Senior Advisorilla on myös myyntivastuu, eli päivittäin pohdin myös sitä, ketä minun kannattaisi lähestyä ja millaisella puheenaiheella. Blogien kirjoittaminen, webinaarien ja muiden puhetilaisuuksien vetäminen sekä LinkedIn-aktiivisuus on osa tätä työtä.

Olen alun perin koulutukseltani filosofian maisteri ja tein lopputyöni argumentoinnin teoriasta. Työskenneltyäni muutaman vuoden viestinnän, markkinoinnin, brändin ja digistrategioiden parissa päätin täydentää osaamistani Master of Business Administration -koulutuksella Aalto Yliopistossa. Ennen nykyistä työtäni työskentelin liikkeenjohdon konsulttina, jolloin pääasiallinen tehtäväni oli kehittää asiakkaiden liiketoimintamalleja.