top banner image
 
 
 

Rekisteriseloste

Azets-markkinointirekisteri

1. Rekisterin nimi

Azets-markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Suomen Azets-yhtiöt

Käynti- ja postiosoite: Azets, Elielinaukio 5 B, 00100 HELSINKI
Puhelin: 010 756 40
Sähköposti: tiedotus@azets.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Azetsin markkinointiin ja asiakasviestintään.

4. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde tai henkilö kuuluu rekisterinpitäjän sidosryhmään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä ja yrityksistä:

  • Nimi
  • Rooli organisaatiossa
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys/organisaatio
  • Yrityksen toimialaluokka
  • Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
  • Yrityksen yhteystiedot
  • Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkkosivulla olevilla lomakkeilla, rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja kerätään Azetsin asiakastietokannoista. Henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Azetsin tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin. Tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen EU-U.S. Privacy Shield –sopimuksen asettamin ehdoin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteita

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

Digitaalisessa muodossa käsiteltävät tiedot

Toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä Azetsin työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedota nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

11. Tietojen oikaisu ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".

12. Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.