Voitontavoittelu ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä

Johtaminen | 08.08.2022

Kirjoittaja Leonard Breukers

Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävästi, ottavat huomioon sidosryhmien edut ja odotukset ja tähtäävät samalla kannattavaan liiketoimintaan. Mutta kuka lopulta kantaa vastuun yrityksen vastuullisuudesta ja miten?

Osakeyhtiölakia tulkitaan usein liian yksioikoisesti niin, että osakeyhtiön ainoa tarkoitus olisi tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita myyntikatteiden tai osinkojen maksimointia – pikavoittojen tavoittelu ei yleensäkään ole yrityksen tai sen osakkeenomistajien edun mukaista. Jatkuvuuden periaatteen mukaisesti yhtiön on tuotettava voittoa pidemmällä aikavälillä ja yli tilikausien. Se taas tapahtuu kasvattamalla yhtiön arvoa pitkäjänteisesti.

Vastuulliset yritykset menestyvät muita paremmin

Voiton tavoittelu ja liiketoiminnan vastuullisuus eivät ristiriidassa keskenään. Itseasiassa ne ovat sidoksissa toisiinsa. Tutkimusten mukaan vastuullisella tavalla toimivat yhtiöt pärjäävät paremmin kuin saman toimialan verrokkiyhtiöt.  Vaikka lyhyellä aikavälillä vastuullinen liiketoiminta edellyttäisikin investointeja, pitkällä aikavälillä se tuottaa osakkeenomistajille suurempaa tuottoa. Sen lisäksi liiketoiminnan kestävyys ja vastuullisuus houkuttelevat sijoittajia ja rahoittajia.

Vastuullisuus ottaa huomioon sidosryhmien tarpeet

Yhtiön jatkuvuuden kannalta on välttämätöntä, että sen liiketoiminmassa otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset ja sidosryhmien tarpeet. Esimerkiksi ympäristön kannalta haitalliset investoinnit voivat toimintaympäristön muuttuessa olla kannattamattomia sijoituksia. Toisaalta myös vastuullisuuden sivuuttamisesta syntyvät kohut ja mainekriisit voivat hetkessä johtaa yhtiön arvon sulamiseen. 

Kun vastuullisuus sisällytetään yhtiön voitontavoitteluun, puhutaan valistuneesta arvonmaksimoinnista. Sen mukaan yhtiön on päätöksenteossaan otettava huomioon sen kaikki sidosryhmät, sillä muuten voiton tuottaminen osakkeenomistajille ei ole mahdollista eikä yhtiön toimintakyky ole turvattu tulevaisuudessa. 

Yhtiön ja sen hallituksen onkin varmistettava, että se ei vahingoita sidosryhmiään, kuten asiakkaita, toimittajia, velkojia, yleisöä ja lopulta koko yhteiskuntaa. Sen sijaan sen on aina pyrittävä luomaan näille arvoa. Lisäksi yhtiön täytyy aktiivisesti varmistaa, että sen toiminta on ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti kestävällä tolalla, mikä on välttämätöntä yhtiön kilpailukyvyn kannalta.

Osakeyhtiölaki velvoittaa hallitusta huolehtimaan yrityksen vastuullisuudesta

Vastuun yhtiön vastuullisuudesta kantaa hallitus. Tätä määrittää osakeyhtiölaki, jonka mukaan johdon, siis hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan, on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallituksen on edistettävä osakkeenomistajien asemaa kollektiivina ja siten varmistettava, että yhtiön jatkuvuuden ja toiminnan edellytykset ovat turvattu.

Lain sanamuodon mukaan hallituksen on toimittava. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hallituksen päätökset perustuvat riittävään tietoon. Lyhytnäköisesti tehdyt ja näennäisesti halvemmat ratkaisut voivat aiheuttaa yhtiölle myöhemmin kustannuksia joko suoraan tai epäsuorasti, mikäli ne ovat yritysvastuun kannalta ongelmallisia. 

Osakeyhtiölaki edellyttää, että hallitus arvioi, millä tavalla liiketoimintaa pitäisi harjoittaa, jotta varojen käytöllä olisi mahdollisimman hyvät liiketoiminnalliset perusteet. Kun yhtiön vastuullisuus kasvattaa yhtiön arvoa, ovat vastuulliset ratkaisut liiketaloudellisesti perusteltuja. Käänteisesti tämä tarkoittaa sitä, että johto, joka laiminlyö vastuullisen toiminnan periaatteet, ei toimi osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Käytännön keinoja vastuullisuuden toteuttamiseen

Tuleva lainsäädäntö ja -valmistelu tulevat velvoittamaan suurten yhtiöiden lisäksi myös pk -yrityksiä seuraamaan ja raportoimaan toimintansa vastuullisuutta.

Tähän hallituksilla on käytössään käytännön keinoja kuten:

  • vastuullisuuden ottaminen mukaan strategiaan 
  • johdon motivointi sitomalla johdon kannustinjärjestelmä mittareihin, jotka huomioivat etenkin vastuullisen liiketoiminnan toteutumista
  • muunkin kuin ei-taloudellisen tiedon mittaamisen ja raportoinnin edellyttäminen sekä
  • pitkän aikavälin kannattavuuden huomioiminen yhtiön liiketoimintasuunnitelmissa.

Johto lopulta vastaa siitä, että vastuullisuus sisältyy yhtiön strategiaan, johtamisjärjestelmään ja johdon kannustimiin. Näitä reittejä pitkin vastuullisuus voidaan saattaa osaksi yhtiön operatiivista arkea. 

Mistä aloittaa?

Hallituksen tärkein muistisääntö on, että vastuullisuus sidotaan osaksi liiketoimintaa. 

Kun liiketoiminnan suunnittelussa, rahoittamisessa ja käytännön tekemisessä nähdään vastuullisuus kestävyyden mahdollistajana ja kun samalla vastuullisuus vielä tukee johdon päätöksentekoa, vastuullisuudesta viestiminen ja raportointi nousevat yhtä tärkeiksi kuin taloudellinen raportointi.

Aloita vastuullisuuden edistäminen näin:

  • Selvitä yhtiön merkittävimmät sidosryhmät ja niiden odotukset. 
  • Määritä yrityksen vastuullisuutta edistävät toimet ja varmista, että ne ovat linjassa sidosryhmien odotusten kanssa.
  • Aseta strategia ja tavoitteet sekä näitä tukevat KPI-mittarit ja valvontajärjestelmät.

Mittarit ja raportointi auttaa myös viestimään tavoitteista, niiden saavuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä edelleen. 

  • Mieti, millaisilla sopimuksilla ja kovenanteilla johtoryhmä, työntekijät ja toimittajat ja alihankkijat voitaisiin yhdistää osaksi vastuullista liiketoimintaa.

Lisää neuvoja vihjeitä voit lukea Vastuullisuusoppaastamme, johon olemme keränneet esimerkkejä vastuullisuuden mittareista ja neuvoja miten voit edistää yritysvastuuta organisaatiossasi. 

Asiantuntijamme keskustelevat mielellään kanssasi, miten yrityksessäsi voitaisiin aloittaa tai tehostaa vastuullisuusraportointia. 

post author

Kirjoittajasta Leonard Breukers

Sustainability Consultant, Azets. Leonard on kauppatieteiden maisteri, kahden gradu -tutkimuksen veteraani, tohtorin väitöskirjan alkaja ja puoliksi hollantilainen vastuullisuuskonsultti.