55+ työntekijät: työnantajan uudet vastuut ja velvollisuudet

HR | 02.02.2023

Kirjoittaja Mika Pahlsten

Uusia 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä koskevia lakimuutoksia tuli voimaan 1.1.2023. Niiden tavoitteena on edistää ikääntyneiden työntekijöiden työllisyyttä ja vähennettäisiin ikääntyneiden syrjintää työmarkkinoilla.

Näitä muutoksia ovat ns. eläkeputkesta luopuminen, uusi muutosturvamalli ja mahdollisuus siirtyä osa-aikatyöhön. Muutokset auttavat myös tukemaan ikääntyvän väestön tarpeita ja vahvistamaan talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Ns. Eläkeputkesta luopuminen asteittain

Työttömyysturvan lisäpäivät eli eläkeputki

Työttömyysturvan lisäpäiviä kutsutaan myös käsitteillä työttömyysputki ja eläkeputki. Eläkeputki on järjestelmä, jossa työntekijät jäävät eläkkeelle tietyssä iässä. Kun eläkeputkesta luovutaan, voivat työntekijät halutessaan jäädä eläkkeelle ilman ikärajaa tai eläkkeelle jäämiseen liittyvää karttumaa.

Ketkä voivat saada työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä

Työttömyyspäivärahaa voi saada 500 päivän enimmäisajan lisäksi lisäpäiviltä, jos on täyttänyt ikärajan ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ennen lisäpäivien alkamista.

 • Vuonna 1957–1960 syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 61-vuotiaana.
 • Vuonna 1961 ja 1962 syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 62-vuotiaana.
 • Vuonna 1963 syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 63-vuotiaana.
 • Vuonna 1964 syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 64-vuotiaana.
 • Vuonna 1965 tai myöhemmin syntyneillä ei oikeutta lisäpäiviin.

Työttömyyspäivärahaa voi saada enintään sen kuukauden loppuun, jona täyttää 65 vuotta. Yrittäjillä ei ole oikeutta lisäpäiviin.

Työttömyyspäivärahaa, myös lisäpäiviä, maksaa joko työttömyyskassa (ansiopäiväraha) tai Kela (peruspäiväraha). Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa  lisätietoa saa työttömyyskassasta tai Kelasta.

Pohdintoja eri ikäisten syrjinnästä rekrytoinnista löydät blogista: Valitsetko työntekijän tiedon vai asenteiden perusteella?

Uuden muutosturvamallin luominen

Työllistymisvapaan pidentäminen

Työllistymisvapaa tarkoittaa, että työntekijä voi jäädä eläkkeelle tietyn iän jälkeen tietyn ajanjakson ajaksi ja samalla säilyttää mahdollisuuden palata takaisin työelämään. Tähän linkittyy vahvasti eläkeputkesta luopuminen, joka mahdollistaa eläkkeelle jäämisen työntekijän toivomassa iässä. 

55 vuotta täyttäneen erityinen oikeus työllistymisvapaaseen:

Jos työntekijä on irtisanomishetkellä täyttänyt 55 vuotta ja työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta yhdessä jaksossa tai yhteensä enintään 30 päivää kestävin keskeytyksin, työllistymisvapaan pituus määräytyy seuraavasti:

 • enintään yhteensä 5 työpäivää, jos irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi;
 • enintään yhteensä 15 työpäivää, jos irtisanomisaika on yhtä kuukautta pidempi mutta enintään neljä kuukautta;
 • enintään yhteensä 25 työpäivää, jos irtisanomisaika on yli neljä kuukautta.

Työnantajan tiedottamisvelvollisuus

Työnantajan on tiedotettava taloudellis-tuotannollisin perustein irtisanottavalle 55-vuotialle työntekijälle tämän oikeudesta muutosturvakoulutukseen sekä muutosturvarahaan.

Lue lisää tietoa virheiden välttämisestä erilaisissa irtisanomistilanteissa

Työnantajan on ilmoitettava myös TE-toimistolle, jos yrityksessä on tai on suunnitteilla sellaisia muutoksia, jotka saattavat johtaa työpaikan menetykseen useille työntekijöille. Ilmoitus mahdollistaa  työntekijöille tarvittavan tukitoimenpiteen saamisen, kuten muutosturvakoulutuksen. Ilmoittaminen auttaa TE-toimistoa varautumaan tarvittaviin tukitoimiin.

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutuksella pyritään tarjoamaan henkilöille, joilla on vaara joutua työttömäksi, valmiuksia siirtyä uuteen työhön tai uudelle alalle. Koulutus voi sisältää esimerkiksi tukea uusien taitojen hankkimiseksi ja työnhakuun sekä henkilökohtaista neuvontaa.

 • Muutosturvakoulutuksen hankkii työ- ja elinkeinotoimisto
 • Koulutuksen arvo on enintään irtisanotun henkilön 2 kuukauden palkka
 • Koulutuksen enimmäiskesto on 6 kuukautta, ja se voidaan järjestää myös osissa
 • Koulutus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä

Edellytykset koulutukselle:

 • työnantaja on irtisanonut työntekijän tuotannollisella tai taloudellisella irtisanomisperusteella;
 • työntekijä on viimeistään irtisanomispäivänä täyttänyt 55 vuotta;
 • työntekijä on viimeistään irtisanomispäivänä ollut yhdenjaksoisesti tai yhteensä enintään 30 päivää kestävin keskeytyksin irtisanovan työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta; 
 • työntekijä on 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä rekisteröitynyt työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa. 

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha on tukimuoto, jonka tarkoituksena on auttaa työpaikkansa menettäneitä henkilöitä, siirtymään uuteen työhön tai uudelle alalle. Muutosturvarahan turvata toimeentulo  uusien taitojen hankkimisen tai koulutuksen aikana.

 • Irtisanotulla työntekijällä on oikeus yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan.
 • Muutosturvarahan maksaa joko työttömyyskassa (niille, jotka kuuluvat työttömyyskassaan) ja muille Kela.

Muutosturvan rahoitus

Muutosturvan rahoitus on kaksiosainen:

 • 1) Irtisanovan työnantajan muutosturvamaksu
 • Työllisyysrahasto antaa irtisanovan työnantajan muutosturvamaksun määrästä kirjallisen päätöksen saatuaan tiedon muutosturvarahan maksamisesta Kansaneläkelaitokselta tai työttömyyskassalta tai tiedon oikeudesta koulutukseen työ- ja elinkeinotoimistolta.
 • Muutosturvamaksu peritään täysimääräisenä sellaiselta työnantajalta, jonka vuotuinen palkkasumma (eli  kaikkien työntekijöiden palkkojen, palkkioiden, korvausten ja muiden palkkana maksettavien palkitsemisten summa) on 35.160.000 €. Jos palkkasumma on pienempi, perittävä summa alenee. Jos palkkasumma on enintään 2.197.500 € niin maksua ei peritä ollenkaan.
 • 2) Työnantajien kollektiivinen työttömyysvakuutusmaksu, johon lisätään muutosturvan rahoitukseen kohdistuva yhteinen osa

Mahdollisuus siirtyä halutessaan osa-aikatyöhön 

Työntekijän pyynnöstä työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä työt niin, että 55 vuotta täyttänyt työntekijä voi halutessaan lyhentää säännöllistä työaikaansa siirtyäkseen osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osa-työkyvyttömyyseläkkeelle taikka tehdäkseen osittaisen sairauspoissaolon aikana osa-aikatyötä. Työnantajan tulee ilmoittaa osa-aikatyöstä TE-toimistolle, jotta osa-aikatyöstä saatavat tuet voidaan myöntää työntekijälle.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että: 

 • osa-aikatyö voidaan järjestää kohtuullisesti ja että se ei aiheuta haittaa työntekijälle tai muille työntekijöille.
 • osa-aikatyössä oleva työntekijä saa samat edut kuin täyspäiväisesti työskentelevät työntekijät, kuten palkat, lomat ja sairausajan palkat.
 • osa-aikatyössä oleva työntekijä saa samat turvallisuus- ja terveyspalvelut kuin täyspäiväisesti työskentelevät työntekijät.
 • osa-aikatyöstä ei aiheudu syrjintää tai epätasa-arvoista asemaa muille työntekijöille.

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tai muista työsuhteisiin liittyvistä asioista, työsuhdejuristimme auttavat mielellään. Tutustu työsuhdejuridiikan palveluihimme tai ole meihin suoraan yhteydessä puh. 010 756 4500 tai myynti@azets.com

post author

Kirjoittajasta Mika Pahlsten

Senior Legal Advisor, Azets