Dataohjautu­vuu­den jalkauttaminen

Teknologia | 01.04.2020

Kirjoittaja Pasi Lehtinen

Liiketoiminta-analytiikka auttaa organisaatioita ymmärtämään tunnuslukujen taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä edistää mm. strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, asiakkuuksien hallinnassa ja riskienhallinnassa.

Liiketoimintaymmärryksen lisääminen ja tiedonlukutaitojen merkitys korostuvat tulevaisuudessa entisestään automaation myötä. Samalla yhtiöiden käytössä olevan tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Teknisten ratkaisujen myötä yhä useammat organisaation yksiköt voivat hyödyntää tätä arvokasta tietoa työssään. Kuinka sitten varmistua siitä, että yrityskulttuurimme ohjaa henkilöstöä dataohjautuvaan päätöksentekoon?

Itsepalvelutyökalut osaksi päivittäistä liiketoimintaa

Itsepalveluanalytiikan avulla loppukäyttäjille voidaan tarjota mahdollisuudet analysoida tietoja ilman välikäsiä. Dataohjautuvuuden jalkauttaminen operatiiviselle tasolle tarkoittaa käytännössä sitä, että analyysien tuottamiseen tarvitaan vähemmän teknisten asiantuntijoiden tukea. Onnistunut jalkauttaminen vaatii kuitenkin itseohjautuvaa otetta tiedolla johtamiseen myös operatiivisella tasolla. Tietojohtamisen arvokkaimmat hyödyt saadaankin silloin, kun datavarantoja hyödynnetään myös päivittäisessä työssä.

Tämän mahdollistamiseksi tulee yhtiöllä olla käytössään itsepalvelun mahdollistava työkalupakki, joka auttaa tietojen analysoimisessa ilman siiloutuneita pistemäisiä ratkaisuja. Usein haasteena on löytää ratkaisu, joka samanaikaisesti sisältää valmiit ennalta tunnistetut raportit silti mahdollistaen ad-hoc -analyysien toteuttamisen ilman teknisiä valmiuksia. Tulevaisuudessa dataohjautuvuuden merkitys korostuu entisestään automaation lisääntymisen myötä. Uskon, että yhtiöt, jotka omaksuvat tämän, ovat etulyöntiasemassa luomassa kilpailuetuja aidoimmillaan.

Lue myös: Dataohjautuvuus on talousjohdon arkipäivää

Dataohjautuva yrityskulttuuri

Itsepalveluratkaisujen hyödyt jäävät saavuttamatta, mikäli loppukäyttäjät eivät omaksu työkalun merkitystä. Datavarantojen avulla liiketoimintahyötyjen maksimoimisen resepti on kombinaatio arvokasta informaatiota sekä tiedonlukutaitoja. Erityisen tärkeää tiedonlukutaitojen kehittämisen näkökulmasta on järjestää loppukäyttäjille tarvittava koulutus ja tuki.

Tässä 4 vinkkiä, joiden avulla organisaation dataohjautuvuuden oppimiskäyrää voidaan edistää yrityskulttuurin avuin:

1) Auttakaa henkilöstöä ymmärtämään tiedolla johtamisen merkitys

 • Auttakaa henkilöstöä oivaltamaan, kuinka datan avulla voidaan ajaa muutosta myös operatiivisella tasolla.
 • Tavallisten taulukkomuotoisten raporttien sisäistäminen ei ole yhtä ilmeistä kaikille. Tällöin tietojen liittäminen kontekstiin ja graafiseen esitysmuotoon helpottaa henkilöstöä omaksumaan informaatiota paremmin.
 • Hyväksi todettu tapa on myös muuntaa raportit tarinan muotoon. Tämä kannustaa loppukäyttäjää kysymään itseltään jatkokysymyksiä sekä selvittämään lukujen taustalla vaikuttavat syy-seuraussuhteet. Kausaliteettien oivaltaminen helpottaa käyttäjiä entisestään ymmärtämään kuinka heidän päivittäiset toimenpiteensä vaikuttavat yhtiön strategisiin tunnuslukuihin.

 2) Aloittakaa pilotoimalla

 • Jalkauttakaa työkalun käyttö aloittaen pilottiryhmästä. Keskittykää tiiviisti kyseisen käyttäjäryhmän käyttökokemuksien ymmärtämiseen. Varatkaa aikaa työkalun hyödyntämiseen yhdessä kyseisen pilottiryhmän kanssa. 
 • Antakaa henkilöstölle aikaa omaksua uusi tapa toimia dataohjautuvasti. Tiedonlukutaitojen sisäistäminen vie aikaa. Huolehtikaa, että tarvittava käyttäjätuki on saatavilla myös koulutusjakson jälkeen.
 • Kehittäkää sisältöä iteratiivisesti saadun käyttäjäpalautteen pohjalta.

 3) Kannustakaa luovaan ja kriittiseen ajatteluun

 • Mikäli saavutitte konkreettisia hyötyjä tai kiehtovia esimerkkejä pilottiryhmän kanssa, niitä kannattaa hyödyntää myös myöhempien käyttäjäryhmien sitouttamisessa. Tällä tavoin pystytte ohjaamaan muitakin uteliaaseen ja analyyttiseen ajattelutapaan.
 • Automaation myötä tietokoneen tehdessä yhä enemmän rutiininomaisia toimintoja ihmisellä jää enemmän aikaa lisäarvoa tuottavalle ajatustyölle. Rohkaiskaa käyttäjiä analysoimaan tietoja perinteisen raportoinnin sijaan.
 • Itsepalvelu ja ad-hoc -ominaisuudet tarjoavat melkein rajattomat mahdollisuudet tutkia ja löytää uutta informaatiota liiketoiminnan taustalla vaikuttavista tekijöistä. Kannustakaa käyttäjiä tutkimaan asiaa eri näkökulmista.

 4) Johtakaa esimerkillä

 • Hyödyntäkää samoja työkaluja myös sisäisessä viestinnässä. Voitte esimerkiksi käyttää samoja itsepalvelutyökaluja kuukausitiedotteissa ja -palavereissa. Tuokaa esille kuinka päätökset pohjautuvat liiketoimintaymmärryksen lisäksi faktuaaliseen dataan.
 • Tuokaa itsepalvelutyökalun avulla havaittuja konkreettisia esimerkkejä esille mahdollisimman usein. Samalla kannustatte muitakin käyttäjiä kokeilemaan mahdollisuuksiaan itsepalveluanalytiikan saralla.
 • Tukekaa käyttäjiä olemaan uteliaita datan suhteen. Mikäli loppukäyttäjä on tehnyt oivalluksia datan pohjalta, heitä kannattaa kuunnella avoimesti. Onnistumisen tunne kannustaa yksilöä jatkossakin ajattelemaan kriittisesti ja käyttämään dataa työssään.

Raportointityökalu Azets Discover

Azets Discover on raportointialusta, joka mullistaa koko organisaation tietotyön mahdollistamalla uteliaan ja analyyttisen otteen tiedolla johtamiseen käyttäjän tietotasosta huolimatta. Raportit opastavat käyttäjää tulkitsemaan tietoja ja kehittävät hänen tiedonlukutaitojaan.

Valmiiden näkymien lisäksi käyttäjillä on käytössään itsepalveluanalytiikan osiot, jotka luovat edellytykset tutkia ja löytää uutta informaatiota liiketoiminnasta. Simulaatiot ja korrelaatioanalyysit kannustavat käyttäjiä kysymään itseltään lisäkysymyksiä sekä kyseenalaistamaan juurtuneita olettamuksia. Tutustu ratkaisuihin tarkemmin ja varaa demo konsultiltamme!

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Pasi Lehtinen