Yritysten tunnusluvut – toimintaedelly­tysten mittarit

Taloushallinto | 11.07.2018

Kirjoittaja Outi Hämäläinen

Yrityksen toimintaedellytysten seurannassa ja arvioinnissa käytetään hyväksi erilaisia talouden tunnuslukuja. Kokosin tähän blogiin hyödyksesi pienen ”tunnuslukuoppaan”, johon keräsin talouden keskeisimmät keskenään vertailukelpoiset yrityksen tunnusluvut sekä niiden laskentakaavat.

Tärkeimpiä yrityksen tunnuslukuja toimintaedellytysten mittaamisessa ovat yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius sekä toiminnan laajuus ja tehokkuus.

Kannattavuuden tunnusluvut

Liiketoiminnan on oltava pitkällä tähtäimellä kannattavaa, jotta yrityksellä on edellytyksiä toimia. Kannattamaton liiketoiminta tuottaa tappiota ja syö yritykseen omistajiensa sijoittamaa omaa pääomaa. Kannattavuudesta kertovat muun muassa seuraavat kolme tunnuslukua: Liiketulos-%, oman pääoman tuotto-% ja sijoitetun pääoman tuotto-%

Liiketulos-%

Liiketulos kertoo varsinaisen liiketoiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja veroja. Liiketulosprosentti taas kertoo, kuinka paljon tulosta on saatu suhteessa liikevaihtoon. Liiketulosprosentti sopii sekä yrityksen kehityksen että yritysten keskinäiseen vertailuun samalla toimialalla. Koska tunnusluvussa ei ole mukana rahoituskuluja, siihen ei vaikuta yrityksen velkojen määrä. Huomioitavaa on, että liiketuloksessa on huomioitu käyttöomaisuuden poistot eli yrityksen investoinnit vaikuttavat tähän tunnuslukuun.

calculator.jpgTunnusluvun kaava:

Liiketulosprosentti = 100 * liiketulos / liikevaihto

 

Oman pääoman tuotto-%

Oman pääoman tuottoprosentti on tärkeä mittari yrityksen omistajille. Se ilmaisee, kuinka paljon yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle saadaan tuottoa. Oman pääoman sijoitukseen liittyy aina riski, minkä takia sille tulisi saada korkeampaa tuottoa kuin markkinoiden riskittömästä sijoituksesta. Ohjeellisesti hyvänä tuottotasona pidetään 15 %:n rajaa. Jos tunnusluku on alle 5 %, tuotto on heikkoa. Tunnuslukua laskettaessa taseen omaa pääomaa oikaistaan lisäämällä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset sekä vähentämällä muut oman pääoman oikaisut kuten epävarmat saamiset.

calculator.jpgTunnusluvun kaava:

Omaan pääoman tuottoprosentti = 100*nettotulos (12kk) / oikaistu oma pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman tuotto-%

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti mittaa oman pääoman tuoton lisäksi korollisen vieraan pääoman tuottoa. Vähimmäistuottovaatimuksena pidetään vieraalle pääomalle maksettavaa korkoa.

calculator.jpgTunnusluvun kaava:

Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100*(nettotulos + rahoituskulut + verot (12kk) / sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen rahoitusrakennetta eli oman pääoman ja vieraan pääoman suhdetta sekä velan suhdetta toiminnan laajuuteen. Vakavarainen yritys selviää ketterästi kasvun vaatimista lisäpanostuksista kuten myös tappiollisista vuosista, silloin kun pääomaan ja rahoitukseen on kerrytetty tarpeeksi puskuria.

Omavaraisuusaste-%

Omavaraisuusaste-% mittaa oman pääoman suhdetta koko pääomaan. Korkea tunnusluku kertoo vakaasta liiketoiminnan pohjasta ja, että vierasta rahoitusta tarvitaan vain vähän.  Ohjeellisesti omavaraisuus on hyvä, kun tunnusluku on yli 35 %. Tunnusluvussa omiin varoihin lasketaan taseen oman pääoman lisäksi vapaaehtoiset varaukset, poistoero verovelalla vähennettynä sekä osittain oman pääoman ehtoiset lainat.

calculator.jpgTunnusluvun kaava:

Omavaraisuusaste-% = 100* omat varat / (oikaistu taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut)

 

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Maksuvalmius mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhyellä aikavälillä juoksevien kulujen maksuista. Ennakoimaton maksukyvyttömyys voi ajaa yrityksen konkurssiin, jos velvoitteista kuten palkoista ja veroista ei selvitäkään ajallaan. Maksuvalmiutta ja kassavirtaa onkin tärkeä ennakoida ja seurata jatkuvasti.

Quick Ratio ja Current Ratio

Quick ja Current Ratio ovat yleisimmät maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut. Molemmat mittaavat, kuinka hyvin yritys selviytyy lyhytaikaisista veloistaan pankkitilillä olevilla rahoilla sekä muilla helposti rahaksi muutettavilla omaisuuserillä, kuten lyhytaikaiset saamisilla ja rahoitusarvopapereilla. Näiden lisäksi Current Ratio huomioi omaisuuseriin mukaan vaihto-omaisuuden eli varaston. Quick Ration ohjearvoissa yli 1 on hyvä, koska silloin lyhyt aikaisten velkojen määrä ei ylitä rahavarojen ja lyhytaikaisten saamisten määrää. Current Ratiossa yli 2 arvo on hyvä.

calculator.jpgTunnuslukujen kaavat:

Quick Ratio = (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)
Current Ratio = (vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma

 

Toiminnan laajuuden ja kehityksen tunnusluvut

Toiminnan laajuutta voidaan kuvata useilla tunnusluvuilla kuten liikevaihto, taseen loppusumma, bruttotulos ja henkilöstömäärä. Kehitystä vastaavasti kuvaavan edellä mainittujen tunnuslukujen muutokset kuten esim. liikevaihdon kasvu-%. Näillä tunnusluvuilla seurataan yrityksen kehitystä ja kokoa sekä voidaan tehdä vertailua muihin yrityksiin.

Liikevaihdon kasvu-%

Tämä tunnusluku kertoo yrityksen liiketoiminnan kasvusta tai kuihtumisesta. Kasvua hakeva yritys asettaakin tavoitteita liikevaihdon kehityksen suhteen. Tunnuslukua laskettaessa ja tulkittaessa tulee huomioida mahdolliset muutokset liikevaihdon kirjaamiskäytännöissä.

calculator.jpgTunnusluvun kaava:

Liikevaihdon kasvu-% = 100*(liikevaihto (12kk) – edellinen liikevaihto (12kk)) / edellinen liikevaihto (12kk)

 

Tehokkuuden tunnusluvut

Tehokkuuden tunnusluvut kuvaavat yrityksen resurssien hyödyntämistä. Erilaisia tunnuslukuja on useita ja niiden sopivuus riippuu usein yrityksestä ja toimialasta. Henkilöstötehokkuutta mitataan jakamalla liikevaihtoa, tulosta ja kuluja henkilömäärällä. Kiertonopeuksia voidaan laskea vaihto-omaisuudesta, myyntisaamisista, ostoveloista ja pääomasta. Esimerkiksi vaihto-omaisuuden kiertoaika kertoo, kuinka monta päivää tavara viipyy yrityksen varastossa. Tavoitteena on toki olla tehokas eli kierrättää tavaraa mahdollisimman nopeasti.

Liikevaihto per henkilö

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon yritys tekee liikevaihtoa per henkilö. Tämä sopii yrityksen oman kehityksen seurantaan sekä saman toimialan yritysten vertailuun. Eri toimialojen eroavaisuuksista johtuen toimialojen väliseen vertailuun se ei toimi.

calculator.jpgTunnusluvun kaava:

Liikevaihto / henkilö = liikevaihto (12 kk) / henkilöstömäärä keskimäärin

 

Myyntisaamisten kiertoaika

Myyntisaamisten kiertonopeus mittaa yrityksen asiakkaiden maksuaikoja. Liian pitkät maksuajat voivat aiheuttaa ongelmia, kun yritys ei saa myynneistä rahaa käyttöönsä riittävän nopeasti. Pitkät maksuajat voivat kertoa myös tehottomasta perinnästä.

calculator.jpgTunnusluvun kaava:

Myyntisaamisten kiertoaika (päivää) = 365*myyntisaamiset / liikevaihto (12 kk)

 

Lataa pieni tunnuslukuopas muistilistaksesi tästä.

Cover_Yrityksen tunnusluvut_299x278px.jpg

 

Tunnuslukujen avulla yritys ja sen sidosryhmät saavat paremman kuvan yrityksen tilanteesta. Niitä kannattaa siis hyödyntää jatkuvasti. Apua tunnuslukujen tulkintaan saat taloushallinnon asiantuntijaltasi ja Azetsin tilitoimistosta.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Outi Hämäläinen

Business Controller, Azets, Lappeenranta.