Rakennusalan tunnusluvut talouden seurannan työvälineenä

Taloushallinto | 22.01.2018

Kirjoittaja Jari Parkkonen

Blogissamme on aiemmin käsitelty rakennusalan erityispiirteitä useista eri näkökulmista. Tässä kirjoituksessa keskitytään rakennusalan talouden tärkeimpiin tunnuslukuihin.

Yli vuoden kestävät projektit, kerta- vai osatuloutus, keskeneräiset työt tilinpäätöksessä, perustajaurakoinnin eli gryndauksen kirjanpito- ja verotuskäytännöt. Tässä muutama esimerkki, joista johtuen rakennusalan yritysten tunnuslukujen vertailu on haasteellista, vaikka tärkeintä on tietenkin oman yrityksen tunnuslukujen muutosten seuraaminen ja poikkeamiin reagointi.

Keskeiset ulkoisen ja sisäisen laskennan tunnusluvut

Ulkoisen laskennan tunnusluvut pohjautuvat yleensä yrityksen tuloslaskelmaan ja taseeseen eli kirjanpidon tuottamaan informaatioon. Ne helpottavat ja havainnollistavat yrityksen kokonaistilan arvioimista. Tunnusluvut antavat kuvaa esimerkiksi yrityksen toiminnan laajuudesta ja kasvun suunnasta, kannattavuudesta, maksuvalmiudesta sekä vakavaraisuudesta.

Sisäisen laskennan tunnuslukuja käytetään pääasiassa yrityksen sisäisessä arvioinnissa. Tunnuslukujen laskemiseksi tarvitaan tietoa, jota ei ole julkisesti saatavilla. Fyysisten ja laadullisten tietojen ohella myös sisäisten tunnuslukujen muodostamiseen tarvitaan kirjanpidon tuottamaa tietoa. Sisäiseen seurantaan soveltuvia tunnuslukuja ovat esimerkiksi tuottavuus, tuloksellisuus, joustavuus, kustannustehokkuus ja taloudellisuus.

Tunnuslukuja käytetään yrityksen toiminnan analysointiin, vertaamiseen ja ohjaamiseen. Tunnuslukuja käyttävät ja seuraavat mm. yrityksen johto, luottolaitokset, verottaja, tavarantoimittajat, asiakkaat sekä työntekijät.

Kannattavuus

Liiketulos on virallisen tuloslaskelman ensimmäinen välitulos ennen rahoituseriä ja veroja. Tunnusluvussa ovat mukana myös käyttöomaisuuden poistot. Liiketulos ei sisällä rahoituseriä, joten liiketulosprosentin avulla voidaan vertailla saman toimialan yrityksiä, riippumatta yrityksen velkojen määrästä.

Käyttökatetta ei saada suoraan virallisesta tuloslaskelmasta, vaan liiketulokseen on lisättävä poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate kertoo sen, kuinka paljon katetta jää, kun liikevaihdosta vähennetään yrityksen toiminnan kulut. Käyttökatteen vertailuun eri yritysten välillä vaikuttaa esimerkiksi se, omistaako vai vuokraako yritys käyttöomaisuuskoneet ja -laitteet, koska poistot eivät sisälly käyttökatteeseen, mutta vuokrat sisältyvät.

Vakavaraisuus

Taseesta voidaan johtaa vakavaraisuuteen liittyviä tunnuslukuja. Vakavaraisuus kertoo missä suhteessa yritystä rahoitettu omalla ja vieraalla pääomalla. Vakavaraisuuden mittaamiseen on olemassa kaksi usein käytettyä tunnuslukua, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus.

Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman osuuden koko taseesta ja suhteellinen velkaantuneisuus (nettovelkaantumisaste) sen, mikä on yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhde.

Maksuvalmius

Käyttöpääoman seurantaan rakennusalalla käytetään yleisesti maksuvalmiutta kuvaavaa Quick Ratio -tunnuslukua. Tunnusluku kertoo siitä kuinka hyvin yrityksen rahoitusomaisuus kattaa yrityksen lyhytaikaiset velat.

Current Ratio -tunnusluvussa mukaan laskentaan otetaan myös vaihto-omaisuus. Koska vaihto-omaisuuden arvostuksessa voi olla yrityskohtaisia epätarkkuuksia, tämä tunnusluku ei välttämättä sovellu rakennusalan yrityksille niin hyvin kuin Quick Ratio.

Rahoituslaskelma

Perinteisten tunnuslukujen lisäksi rakennusalan yrityksessä kannattaa laatia rahoituslaskelma (KILA:n yleisohje), vaikka se ei olisi lakisääteisesti pakollista. Rahoituslaskelma kertoo yksinkertaisesti sen kuinka paljon yrityksen rahavarat ovat kasvaneet tai vähentyneet tilikauden aikana. Rahavirtapohjainen rahoituslaskelma (rahavirtalaskelma) on käyttökelpoinen myös yritysten välisessä vertailussa, koska erilaisten arvostus- ja jaksotusratkaisujen vaikutukset eliminoituvat laskelmassa.

Yrittäjä, älä arvaile tunnuslukujasi vaan käytä hyväksesi älykästä analytiikkaa, dashboard -ratkaisuamme. Saat yritystalouden tiedot helposti luettavassa ja käsiteltävässä graafisessa muodossa.

Kysy lisää kirjanpitäjältäsi tai ota yhteyttä lähimpään Azets-tilitoimistoosi.

post author

Kirjoittajasta Jari Parkkonen

Business Advisor, Azets Äänekoski