Rahanpesulaki koskee lähes kaikkia

Taloushallinto | 30.01.2018

Kirjoittaja Azets Finland

Uudistettu laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä astui voimaan 3.7.2017.  Rahanpesulain tavoitteena on nimensä mukaisesti estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Kaikki lain piirissä olevat ilmoittamisvelvolliset joutuivat laatimaan riskiarvion ja dokumentoimaan sen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 31.12.2017 mennessä.

Mitä rahanpesu tarkoittaa?

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikollisesta tai muutoin laittomasta alkuperästä olevat varat pyritään kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi varojen tosiasiallisen luonteen, alkuperän tai omistajien peittämiseksi. Terrorismin rahoittamisella taas tarkoitetaan laillista tai laitonta alkuperää olevien varojen hankkimista tai keräämistä terroristiseen tarkoitukseen.

Ketä rahanpesulaki koskee?

Moni on luultavasti sivuuttanut lakiuudistuksen suuremmatta huomiotta, mutta asiaa tarkemmin tutkittaessa huomaa, että lakiuudistus koskeekin monia eri alan yrityksiä ja eritoten palvelua tuottavia asiantuntijayrityksiä sekä myöskin luonnollisia henkilöitä. Lain 2 §:ssä luetellaan 24 eri kohtaa, joihin lakia sovelletaan. Finanssi-, luottolaitos-, tilinhoitaja-, rahoitus-, vakuutus-, luotonvälitys-, sijoitus- ja arpajaistoimintaa harjoittavien lisäksi laissa mainitaan ammattikuntina lakisääteistä tilintarkastusta suorittavat tilintarkastajat ja asiakkaan puolesta tai nimissä toimivat asianajajat ja heidän apulaisensa silloin kun on kyse taloudelliseen toimintaan tai kiinteään omaisuuteen liittyvistä liiketoimista tai niiden suunnittelusta tai suorittamisesta. Mutta huomattavaa on, että lakia sovelletaan myös ”muuhun kuin liike- tai ammattitoimintana oikeudellisia palveluita tarjoavaan” vastaavia toimia tekevään, eli siis vaikkapa luonnolliseen henkilöön.

Kiinteistönvälitysliikkeet, vuokrahuoneiston välitysliikkeet, perintätoimen toimintaluvan haltijat, yrityspalvelun tarjoajat ja liike- tai ammattitoimintana veroneuvontapalveluita tarjoavat tai kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavat tahot ovat myös lain tiukan kouran alla. Ja viimeisin soveltamiskohta niputtaa melkein kaikki muut toimijat; lakia sovelletaan: ”liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyvään tai välittävään siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa”.

Lue lisää blogista Rahanpesun valvonta ja asiakkaan tunteminen

Riskiarvio valvontaviranomaisille

Kaikki ilmoittamisvelvolliset joutuivat laatimaan riskiarvion ja dokumentoimaan sen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 31.12.2017 mennessä. Valvontaviranomaisia ovat finanssivalvonta, poliisihallitus, patentti- ja rekisterihallitus ja aluehallintovirasto sekä asianajajien osalta asianajajayhdistys. Lain 7. luvun 1 § määrittelee mitkä soveltamisalat kuuluvat millekin valvontaviranomaiselle.

Riskiarvion laadinnassa arvioidaan toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Vähimmäissisältönä vaaditaan ainakin sisäisten toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvonnan kehittäminen ja sisäinen tarkastus, jos se on perusteltua ilmoitusvelvollisen toiminnan luonteeseen ja kokoon nähden. Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti ja tehtävät muutokset toimitettava valvontaviranomaiselle tai asianajajayhdistykselle tämän pyynnöstä viivytyksettä.

Laissa ei ole asetettu varsinaisia sisällöllisiä vaatimuksia riskiarviolle vaan ilmoittamisvelvollinen voi itse päättää riskiarvion laadintamenetelmästä ja muodosta. Riskiarviossa on otettava huomioon laatijan toiminnan luonne, koko ja laajuus. Ainakin Taloushallintoliitto ja Suomen Asianajaliitto ovat laatineet mallit oman alansa dokumentointia varten.

Jos rahanpesuun liittyvät asiat aiheuttavat päänvaivaa kohdallasi, älä epäröi ottaa yhteyttä tilitoimistojemme asiantuntijoihin. Meillä Azetsilla on jo käytännön kokemusta riskikartoittamisesta ja pystymme yhdessä löytämään sopivan ratkaisun ja toimintamallin avuksesi.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.