Rahanpesulaki muuttuu – tunne asiakkaasi!

Taloushallinto | 08.01.2018

Kirjoittaja Azets Finland

Rahanpesulain muutos velvoittaa tuntemaan omat asiakkaasi entistä paremmin

Aiemmin asiakassuhdetta perustettaessa toiminta on perustunut suurelta osin luottamukseen ja on pidetty lähes loukkaavana kysyä henkilöllisyystodistusta ja/tai kaupparekisteriotetta uudelta liikekumppanilta. Lakiuudistuksen myötä tällainen tuttavallinen toimintatapa pitää jättää historiaan sanktioiden uhalla.

Uusi rahanpesulaki sisältää vaatimukset asiakkaan tuntemiseksi, tunnistamiseksi ja todentamiseksi ja riskiperusteisen arvioinnin tekemiseksi. Velvoitteita ja toimia on noudatettava koko asiakassuhteen ajan. Jos säädettyjä toimia ei pystytä toteuttamaan, koko asiakassuhdetta ei saa edes perustaa. Riskiperusteisella arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaisiin, maihin tai maantieteellisiin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin ja liiketoimiin sekä jakelukanaviin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä.

Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava tämän henkilöllisyys vakituista asiakassuhdetta perustettaessa ja myös silloin, jos satunnainen liiketoimi on suuruudeltaan vähintään 10 000 euroa tai jos liiketoimeen sisältyy epäilys. Tunnistettava asiakas voi olla joko oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö. Tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvien toimenpiteiden laajuus riippuu siitä, mihin tuntemisen tasoon asiakas riskiarvioinnin perusteella määritellään. Tuntemisen tasot voidaan jakaa kolmeen: yksinkertaistettu, tavallinen ja tehostettu asiakkaan tunteminen. Rahanpesulaki edellyttää myös asiakassuhteen jatkuvaa seurantaa. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa, että asiakkaan tavanomaisesta poikkeavat liiketoimet tarkastellaan huolellisemmin ja tarvittaessa selvitetään varojen alkuperä.

Miten menetellä, jos hälytyskellot soivat?

Ilmoittamisvelvollisen on viipymättä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä. Ilmoitus tulee tehdä, jos havaitaan, että toiminta ei ole tavanomaista eikä perusteltua ja antaa rahanpesulain mukaisesti aiheen epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoittamista.

Ilmoittamisvelvollisella on salassapitovelvollisuus epäilyttäviä liiketoimintoja koskien. Ilmoittamisvelvollinen ei saa paljastaa tietoa rahanpesuilmoituksen tekemisestä tai ilmoitukseen liittyvästä selvittelystä ilmoituksen kohteelle eikä muullekaan taholle. Ilmaisukielto koskee kaikkia, jotka ovat saaneet tietoa ilmoituksesta.

Liiketoimi pitää keskeyttää lisäselvityksiä varten tai liiketoimesta pitää kieltäytyä, jos liiketoimi on epäilyttävä tai ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen. Jos liiketoimen keskeyttäminen ei ole mahdollista tai keskeyttäminen todennäköisesti estäisi todellisen edunsaajan selville saamisen, liiketoimi voidaan suorittaa loppuun.

Koska kyse on laista, noudattamatta jättämisestä seuraa sanktio. Rahanpesulain hallinnolliset seuraamukset voivat olla joko rikemaksu, julkinen varoitus tai seuraamusmaksu. Rikemaksu voidaan määrätä sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain keskeisiä velvoitteita, kuten asiakkaan tuntemisen ja tunnistamisvelvollisuuden velvoite tai rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riskien arviointi. Seuraamusmaksu voidaan määrätä sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta vakavasti, toistuvasti tai järjestelmällisesti laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain keskeisten velvoitteiden noudattamista. Julkisen varoituksen voi saada, jos ilmoitusvelvollinen rikkoo muita rahanpesulain säännöksiä tai määräyksiä kuin sellaisia, joiden rikkomisesta seuraa rikemaksu tai seuraamusmaksu.

Lue myös Rahanpesulaki koskee lähes kaikkia

Tulossa 2019

Rahanpesulain 5 luku, jossa käsitellään rahanpesun valvontarekisteriä, astuu voimaan 1.7.2019. Rahanpesulain 6 luvun 2 ja 3 §, joissa käsitellään tosiasiallisia edunsaajia koskevia tietoja, tulevat voimaan 1.1.2019. Jos lakimuutos aiheuttaa päänvaivaa kohdallasi, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme. Meillä Azetsin tilitoimistoissa on jo käytännön kokemusta riskikartoittamisesta ja pystymme yhdessä löytämään sopivan ratkaisun ja toimintamallin avuksesi.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.