Kilpailukielto­sopimukset työsuhteessa muuttuivat 2022 alkuvuodesta

HR | 03.11.2022

Kirjoittaja Mika Pahlsten

Työsuhteeseen sovittujen kilpailukieltojen ehtoihin tuli merkittävä muutos vuoden 2022 alussa. Onkin hyvä muistaa, että siirtymäaika vanhojen sopimusten osalta päättyy 31.12.2022.

Oikeus hankkia toimeentulonsa vapaasti valitsemallaan työllä on perustuslaillinen oikeus. Sitä voidaan rajoittaa vain lainsäädännöllä. Tällainen rajoitus on esimerkiksi työsopimuslaissa määritelty kilpailukieltosopimus.

Mitä kilpailukieltosopimus tarkoittaa?

Kilpailukieltosopimuksen tarkoituksena on turvata yrityksen kilpailukyvyn jatkuminen tilanteessa, jossa joku sen avainhenkilö siirtyy toisen yrityksen palvelukseen. Tällöin työsuhteensa päättävä työntekijä ei tietyn ajan kuluessa työsuhteensa päättymisestä ole voinut siirtyä kilpailevan yrityksen palvelukseen tai perustaa omaa yritystä, jonka voidaan katsoa kilpailevan entisen työnantajan kanssa.

Kilpailukieltosopimuksen tekemiseen pitää olla perusteltu syy

Kilpailukieltosopimusta ei ole kuitenkaan voinut laillisesti tehdä ilman, että yrityksellä olisi joku perusteltu syy rajoittaa työntekijän siirtymistä toisen yrityksen palvelukseen.

Kilpailukieltoehdon pätevyyttä arvioitaessa on otettu huomioon työnantajayrityksen toiminnan laatu, ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liikesalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. Perustellun syyn arvioinnissa huomioidaan siten kyseessä oleva työntekijä, työtehtävät ja toimiala sekä niiden erityispiirteet.

Pelkkä pyrkimys rajoittaa kilpailua ei ole hyväksyttävä syy kilpailukiellolle. Myöskään yrityksen asiakkaalle siirtymistä ei voi rajoittaa, ellei asiakas samalla harjoita myös kilpailevaa toimintaa työnantajan kanssa.

Lue myös Miten tehdä työsopimus? -blogi ja lataa työsopimus-opas.

Mikä kilpailukieltosopimuksissa ei muutu?

Perusteet kilpailukiellolle säilyvät muutoksessa käytännössä entisellään. Myöskin ennallaan säilyy se, että kilpailukielto on voimassa vain silloin, kun työntekijä itse päättää työsuhteensa, tai jos työnantaja irtisanoo työsuhteen yksilöperusteella tai purkaa työsuhteen välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Milloin kilpailukieltosopimus ei ole voimassa?

Sen sijaan kilpailukielto ei ole voimassa, mikäli työnantaja irtisanoo työsuhteen taloudellis-tuotannollisin tai toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvin perustein. Koeaikapurun asema on epäselvä, mutta koska kysymyksessä on vasta työsuhteen ensimmäiset 6 kuukautta, niin työntekijälle tuskin on kertynyt tuossa ajassa sellaista tietoa, että kilpailukieltoehdon soveltuvuutta voitaisiin puoltaa.

Lataa maksuton opas: Yhteistoiminta­menettely muutostilanteissa

Lataa opas

Mikä kilpailukieltosopimuksissa muuttuu?

Konkreettinen muutos vanhaan on, että työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan kohdistuvan kilpailukieltoehdon edellytys on työnantajan entiselle työntekijälleen maksama rahakorvaus.

Kaikki kilpailukieltoehdot, jotka on sovittu 1.1.2022 tai myöhemmin ovat uuden lain sitomia.

Kilpailukiellon aikaiset korvaukset - pituuden vaikutus korvaukseen:

  • Jos kilpailukiellon pituus työsuhteen päättymisen jälkeen on enintään 6 kuukautta, on työnantajan maksettava entiselle työntekijälleen korvaus, joka vastaa 40 % työntekijän palkasta.
  • Jos rajoitusajaksi on sovittu yli 6 kuukautta, on korvaus 60 %.
  • Mikäli rajoitusaika on yli 6 kuukautta, tulee tätä korotettua korvausprosenttia käyttää koko rajoitusajalta, eikä siis vain 6 kuukauden ylittävältä osalta.

Tällä on pyritty ohjaamaan työnantajia entistä suurempaan harkintaan sen suhteen, että onko kilpailukieltoehdon käytölle ylipäätään tarvetta yrityksen näkökulmasta.

Rajoitusajan enimmäispituus on 1 vuosi. Pituutta ei tarvitse erikseen perustella eikä sitoa mihinkään työntekijän organisatoriseen asemaan yrityksessä.

Korvausta ei ole luonteeltaan palkkaa 

Korvaus rajoitusajalta ei ole luonteeltaan palkkaa vaan korvaus. Siten siitä pidätetään ennakonpidätys, mutta korvauksesta ei makseta palkan sivukuluja. Korvaus tulee maksaa palkanmaksukausittain kuten normaali palkka, ellei työntekijän ja työnantajan välillä sovita toisin sen jälkeen, kun ilmoitus työsuhteen tulevasta päättymisestä on annettu toiselle osapuolelle.

Työnanantaja voi irtisanoa kilpailukieltosopimuksen

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus noudattaen irtisanomisaikaa. Tämä voi olla tarpeellista tilanteessa, jossa työntekijän työtehtävät muuttuvat, eikä uudessa työtehtävässä ole enää tarvetta kilpailukiellolle, eikä työnantaja halua sitoutua erilliseen korvaukseen työsuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta.

Irtisanomisajan pituus on vähintään 1/3 rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään 2 kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun työntekijä on jo ehtinyt itse antaa ilmoituksen oman työsuhteensa päättämisestä.

Lue myös, miten työsopimus, johtajasopimus vai toimitusjohtajasopimus eroavat toisistaan ja mitä laki sanoo niistä.

Muutoksen voimaantulon siirtymäsäännös

Lakimuutokseen liittyy kuitenkin myös siirtymäsäännös, joka koskee ennen vuotta 2022 voimaan tulleita kilpailukieltosopimuksia. Näihin sopimuksiin sovelletaan vanhaa lakia 1 vuoden mittaisen siirtymäajan kuluessa eli ajalla 1.1.2022 – 31.12.2022.

Jos ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltoehto ehtii päättyä viimeistään 31.12.2022, niin noudatetaan vanhaa lainsäädäntöä, eli työnantajalla ei ole alle 6 kuukauden pituisissa kilpailukieltoehdoissa korvausvelvollisuutta, ellei tällaisesta ole erikseen sovittu. Yli 6 kuukauden mittaisissa kilpailukieltoehdoissa on jo vanhastaan ollut velvollisuus maksaa kohtuullinen korvaus.

Jos taas ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltoehto päättyy vasta lain voimaantulon jälkeen, niin tällöin työnantajalla on korvausvelvollisuus tältä lain voimaantulon siirtymäsäännöksen jälkeiseltä ajalta.

Esimerkiksi työsuhteessa on sovittu 6 kuukauden kilpailukieltoehto työsopimuksessa, joka on allekirjoitettu 4.5.2015. Työsuhde päättyy 1.10.2022. Siten kilpailukielto ehto sitoo työntekijää ajalla 2.10.2022 – 2.4.2023 välisen ajan. Ajalta 2.10.2022 – 31.12.2022 ei työnantajalla ole korvausvelvollisuutta. Mutta ajalta 1.1.2023 – 2.4.2023 työnantajalla on velvollisuus korvata työntekijälle kuukausittain 40 % tämän normaalista kuukausipalkasta.

Työnantajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa tällainen ns. vanha kilpailukieltosopimus ilman irtisanomisaikaa päättymään välittömästi vuoden 2022 aikana.

 

Tutustu työsuhdejuridiikan palveluihimme. Työsuhdejuristeiltamme saat apua työsuhdeosaamista vaativiin tilanteisiin helposti ja joustavasti kaikilla työsuhdejuridiikan osa-alueilla.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Mika Pahlsten

Senior Legal Advisor, Azets