Huomioi nämä taloushallinnon haasteet yrityksen kansain­välistyessä

Taloushallinto | 18.10.2023

Kirjoittaja Janne Blomqvist

Kun yritys laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille, taloushallinnon dynamiikka muuttuu merkittävästi. Tässä ympäristössä talouden seuranta ja hallinta saavat uusia piirteitä.

Jokaisen uuden maan lainsäädäntö ja käytännöt on osattava huomioida. Välillä käytäntöjä ei edes ole kirjattu mihinkään, vaan kulttuurissa vain toimitaan siten, ja ulkomaalaiselle tämä voi tulla täytenä yllätyksenä. Paikallisiin käytäntöihin kannattaakin adaptoitua sen sijaan, että yrittäisi tiukasti pitää kiinni omasta toimintatavastaan.  Erojen vaikutus on usein eksponentiaalinen, kun hallittavien yksityiskohtien ja muuttuvien tekijöiden määrä kasvaa.

Taloushallintoa järjestäessä täytyykin pohtia, millä lailla seuranta ja kontrolli toimivat parhaiten. Jos esimerkiksi joka maassa on omat järjestelmät ja vastuuhenkilöt, se voi johtaa myöhästymisiin tai kirjauksien tekemiseen eri tavoin. Suositeltavaa onkin, että prosessit ovat yhtenäiset, jolloin kokonaisuus pysyy hallussa. Jos yrityksessä ei ole paikallisen taloushallinnon tuntemusta tai maaorganisaation pienuuden takia ei kannata järjestää maalle omaa taloushallintoa, kannattaa kääntyä osaavan kumppanin puoleen

Tähän blogiin on koottu esimerkkejä käytännön haasteista, joihin valmistautumalla voidaan ehkäistä riskejä ja ongelmatilanteita.

Kansainvälisen taloushallinnon piirteitä

Kansainvälisessä ympäristössä talouden seuranta ja hallinta saavat uusia piirteitä:

Kansainvälisesti korostunut talousseuranta

Kansainvälisen liiketoiminnan myötä talouden seurannan merkitys korostuu. Esimerkiksi valuuttakurssien vaihtelut, erilaiset verokäytännöt ja säännöt vaativat tarkempaa huomiota, jotta talouden tilanne pysyy hallinnassa.

Kontrollin tarve kasvaa kansainvälistyessä

Kansainväliseen toimintaan liittyy usein suurempi riski kontrollin heikkenemisestä. On välttämätöntä panostaa entistä enemmän kontrollimekanismeihin, koska tuntemattomien (tai heikommin tunnettujen) tekijöiden määrä kasvaa. Yllätysten todennäköisyys kasvaa voimakkaasti.

Joustavuuden merkitys korostuu

Kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä nopeat muutokset ja erilaiset markkinavaatimukset edellyttävät myös taloushallinnolta joustavuutta. Kyky sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin voi tuoda kilpailuetua.

Yhtenäinen organisointi lisää läpinäkyvyyttä ja kontrollia

Yhtenäiset taloushallinnon prosessit ja järjestelmät lisäävät läpinäkyvyyttä ja helpottavat tietojen vertailua eri maiden välillä. Tämä edistää päätöksentekoa ja auttaa hallitsemaan riskejä.

Kansalliset erikoisuudet yhtenäistämisen haasteina

Vaikka yhtenäinen organisaatio ja järjestelmäympäristö ovat tavoitteita, on tärkeä huomioida myös kansalliset erityispiirteet. Eri maiden kulttuurit ja liiketoimintakäytännöt voivat vaikuttaa yhtenäistämisen haasteisiin.

Kansainvälisen organisaation yhteiset haasteet

Kansainväliset organisaatiot kohtaavat usein samankaltaisia haasteita pyrkiessään yhtenäisiin prosesseihin ja taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuksiin. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun eri maiden käytännöt törmäävät yhteen.

Nämä piirteet osoittavat, että kansainvälinen taloushallinto vaatii huomattavaa valmistautumista ja joustavuutta. Yritysten on oltava valmiita sopeutumaan erilaisiin sääntöihin ja ympäristöihin säilyttääkseen hallinnan ja tehokkuuden.

Lue myös voiko talousjärjestelmän erottaa toiminnanohjausjärjestelmästä

Yhtenäisesti organisoidun taloushallinnon etuja

Yrityksen taloushallinnon yhtenäinen organisoiminen tarjoaa monia etuja, erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä:

Hajanaisuuden hidastavat seuraukset

Hajautettu ja hidas taloushallinto voi johtaa epäluotettaviin tietoihin ja hidastuneeseen päätöksentekoon.

Taloushallinnon monimuotoisuuden haasteet

Monen eri tahon järjestämä taloushallinto voi olla vaikea ylläpitää ja koordinoida, mikä lisää virheiden riskiä ja lisää työmäärää.

Yhtenäisen taloushallinnon hyödyt

Yhtenäinen taloushallinto mahdollistaa yhtenäisen raportoinnin ja reaaliaikaisen talouden seurannan kaikilla tasoilla.

Yhtenäiset prosessit tuovat automaation edut

Yhtenäiset prosessit sallivat automaation yli maantieteellisten rajojen, mahdollistaen suurtuotannon edut ja resurssien joustavamman hyödyntämisen. Ne myös helpottavat liiketoiminnan sopeuttamista muutoksiin.

Laadukas raportointi ja kustannustehokkuus

Yhtenäisen taloushallinnon keskeinen piirre on ajantasainen ja laadukas raportointi. Yhtenäiset prosessit ja järjestelmät ovat pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampia ja tuottavat laadukkaampia tuloksia.

Kansainvälisen toiminnan hyödyt

Erityisesti kansainvälisesti toimivat yritykset hyötyvät yhtenäisestä taloushallinnosta. Se mahdollistaa globaalien toimintojen tehokkaamman hallinnan ja yhtenäiset käytännöt eri sijaintien välillä.

Näiden etujen avulla yritykset voivat parantaa päätöksentekoaan, hallintaa ja tehokkuuttaan, erityisesti haastavissa ja monimutkaisissa kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä.

Säädökset edistävät taloushallinnon yhtenäisyyttä

Kansainväliset säädökset ja standardit ovat olennainen osa taloushallinnon yhtenäistämistä ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Tässä muutamia tärkeitä säädöksiä:

IFRS (International Financial Reporting Standards): Kansainväliset tilinpäätösstandardit varmistavat yhtenäisen raportoinnin eri maiden välillä. Ne helpottavat vertailtavuutta ja antavat sijoittajille luotettavampaa tietoa yritysten taloudellisesta tilanteesta.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language): XBRL on standardi, joka mahdollistaa taloudellisen tiedon helpon siirtämisen ja analysoinnin elektronisessa muodossa. Se edistää tiedon yhtenäisyyttä ja helpottaa viranomaisten ja sijoittajien pääsyä tietoihin.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ja ESG-standardit: Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun raportointi on entistä tärkeämpää. CSRD ja muut vastaavat ESG (Environmental, Social, Governance) -standardit ohjaavat yrityksiä raportoimaan näistä tekijöistä selkeästi, lisäten avoimuutta ja vastuullisuutta.

Vaikka nämä säädökset ovat suunnattu ensisijaisesti suurille ja listatuille yhtiöille, niillä on vaikutusta koko liiketoimintayhteisöön. On kuitenkin tärkeä huomata, että paikalliset lainsäädännöt voivat vaihdella eri maissa. Tämä eroavaisuus voi aiheuttaa haasteita yhtenäisten käytäntöjen toteuttamisessa, erityisesti kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Lue myös Siirtyminen IFRS -raportointiin – milloin ja miten

Kansainvälistyessä ota haltuun ainakin nämä!

Kun yritys laajentuu kansainvälisille markkinoille, on tärkeää ottaa huomioon erilaiset taloushallinnon käytännöt ja haasteet. Seuraavat asiat ovat erityisen merkittäviä:

1. Maksuliikenne

SEPA (Single Euro Payments Area): SEPA-standardi helpottaa euroalueen maksuliikennettä, mutta paikalliset käytännöt ja erot voivat silti tuoda haasteita.

Swish: Ruotsin suosittu mobiilimaksupalvelu voi olla hyödyllinen tuttavuus, jos toiminta laajenee sinne.

2. Arvonlisävero

Poliittiset poikkeukset: Arvonlisäverokäytännöissä voi olla poliittisia linjauksia, jotka tuovat poikkeuksia ja vaikuttavat käytäntöihin.

Kantojen ja tulkintojen runsaus: Arvonlisäveron eri kantojen ja tulkintojen ymmärtäminen on tärkeää, jotta vältytään virheiltä ja ristiriitatilanteilta.

3. Viranomaisraportoinnit

Koordinaation haasteet: Vaikka yksi maa voi vaikuttaa monimutkaiselta, myös maiden sisäisesti viranomaisten koordinointi voi olla puutteellista.

Maakohtaiset liittymät ja vaatimukset: Viranomaisraportointivaatimukset vaihtelevat maittain, ja niiden ymmärtäminen on välttämätöntä.

Eräpäivien ja sanktioiden eroavuudet: Raportointieräpäivät ja niihin liittyvät sanktiot voivat poiketa suurestikin eri maissa.

4. Paikalliset kirjoittamattomat säännöt

Jokaisella kulttuurilla voi olla omia kirjoittamattomia sääntöjä ja käytäntöjä, kuten Ruotsissa "BAS-kontoplanen".

On tärkeää yhdistää järjestelmäosaaminen ja kansallisten erikoisuuksien tuntemus. Menestys edellyttää kykyä sovittaa yhteen yleiset käytännöt ja paikalliset erityispiirteet. Tämä auttaa yritystäsi navigoimaan monimutkaisessa kansainvälisessä taloushallinnon ympäristössä tehokkaasti ja menestyksekkäästi.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä kansainvälisestä taloushallinnosta tai esimerkiksi IFRS-raportoinnista asiantuntijamme auttavat mielellään. Tutustu kansainvälisen taloushallinnon palveluihin

post author

Kirjoittajasta Janne Blomqvist

Johtaja, taloushallinnon palvelut, Azets. Janne vastaa yhdessä satojen asiantuntijoiden kanssa taloushallinnon palveluiden tarjoamisesta tuhansille suomalaisille yritysasiakkaille. Lisäksi hän toimii Azets Suomen johtoryhmän jäsenenä.