Konsernitilin­päätök­sen laadinta – oletko valmis?

Taloushallinto | 23.09.2020

Kirjoittaja Azets Finland

Jos yrityksessäsi laaditaan konsernitilinpäätöstä ensimmäistä kertaa, suunnittelu on syytä aloittaa tavallista aikaisemmin.

Erillisyhtiöiden tilinpäätösten ohella tulee myös konsernitilinpäätös laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Mikäli konsernisuhde on ollut olemassa jo aikaisemmin, mutta konsernitilinpäätös laaditaan ensimmäistä kertaa, esitetään konserniluvut ja liitetiedot myös vertailuvuoden osalta.

Konsernitilinpäätöksen tarkoitus

Konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on esittää konsernin tulos ja taloudellinen asema siten kuin kyseessä olisi yksi kirjanpitovelvollinen (KPL 6:7.1§). Kaikki konserniyritysten keskinäiset tapahtumat eliminoidaan, jotta vain konsernin ulkopuoliset transaktiot jäävät vaikuttamaan konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernitilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään lähtökohtaisesti kaikki konserniyritykset, mutta olennaisuus huomioiden voidaan tytäryhtiö jättää poikkeustapauksissa yhdistelemättä (KPL 6:3.1§). Poikkeukset tytäryritysten yhdistelemisvelvollisuudesta on käsitelty tarkemmin kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa konsernitilinpäätöksen laatimisesta (28.3.2017).

Lue myös Siirtyminen IFRS -raportointiin – milloin ja miten

Samat ja yhtenäiset tilinpäätösperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava jatkuvasti samoja tilinpäätösperiaatteita, jotka ovat yhtenäiset koko konsernille. Konsernitilinpäätöksessä sovelletaan joko emoyhtiössä tai konsernin pääasiallisessa toiminnassa noudatettavia kirjanpitolain mukaisia tilinpäätösperiaatteita.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöksiä tulee oikaista siten, että ne vastaavat konsernissa noudatettavia laskentaperiaatteita. Kotimaisten tytäryhtiöiden tulee pääsääntöisesti noudattaa emoyhtiön ja konsernin yhtenäisiä laskentaperiaatteita omassa kirjanpidossaan.

Oikaisukirjaukset voi tehdä konsernilaskentajärjestelmässä erillisyhtiön raportoimien lukujen päälle ennen konserniin yhdistelyä tai muilla tavoin siten, että kirjaukset ovat johdettavissa yhtiöiden kirjanpidosta audit trail-periaatteen mukaisesti. Tyypillisesti eroja esiintyy jaksotus- ja poistokäytännöissä. Oikaisut saadaan jättää tekemättä, jos oikean ja riittävän kuvan antaminen ei vaarannu.

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä suomalaisella tytäryhtiöllä on oltava sama tilikausi kuin emoyhtiöllä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osalta tilikausi voi poiketa enimmillään kolme kuukautta emoyhtiön tilikaudesta ilman velvollisuutta laatia välitilinpäätös. Olennaiset tapahtumat on esitettävä liitetiedoissa poikkeavien tilinpäätöspäivien väliseltä ajalta.

Milloin konsernitilinpäätös on laadittava?

Ensimmäisenä kannattaa käydä läpi konsernin rakenne ja konserniyritysten keskinäiset omistussuhteet. Onko tilikauden aikana toteutettu konsernisuhteisiin vaikuttavia rakennejärjestelyjä? Onko konserniyhtiöiden yhteenlaskettu koko muuttunut liikevaihdon, taseen loppusumman tai henkilöstön määrän osalta? Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus arvioidaan tilikausittain.

Konsernisuhteen syntyminen edellyttää emoyhtiön määräysvaltaa toisesta yhtiöstä. Emoyrityksen on laadittava konsernitilinpäätös, kun tietyt lisäedellytykset täyttyvät. Nämä edellytykset ovat sidoksissa mm. yhtiömuotoon, konserniyritysten yhteenlaskettuun kokoon ja siihen kuuluuko emoyhtiö johonkin ylempään konserniin.

Koon osalta laadintaedellytykset täyttyvät osakeyhtiössä, kun päättyneellä tilikaudella emoyhtiön ja tytäryritysten yhteenlaskettu (ennen eliminointeja):

 • liikevaihto > 12 MEUR
 • taseen loppusumma > 6 MEUR
 • henkilöstön lukumäärä keskimäärin > 50 hlöä

(KPL 6:1.3§).

Jos konsernitilinpäätöksen laatimisedellytykset täyttyvät, tarkistetaan myös toimintakertomukselle ja rahoituslaskelmille asetetut laadintaedellytykset. Sekä toimintakertomusta että emoyhtiön ja konsernin rahoituslaskelmia on tarkasteltava osana tilinpäätöstä eikä niillä ole itsenäistä asemaa. Myös rahoituslaskelmien osalta on laadittava vertailutiedot.

Konsernin sisäisten erien eliminointi

Konsernin sisäisten erien selvittäminen ja täsmäyttäminen kannattaa tehdä ensimmäisen kerran jo ennen tilikauden päättymistä. Jos eriä on paljon eikä niitä ole aikaisemmin täsmäytetty, voivat sisäisten erien erot olla suuria ja selvitettävää paljon. Mahdolliset erot konsernin sisäisissä erissä on aina selvitettävä olennaisuus huomioiden. Täsmäytyserot jäävät vaikuttamaan konsernin tulokseen, vaikka sisäisten erien eliminointien tulosvaikutuksen tulee olla nolla.

Yhtiöissä tulisi myös miettiä se tapa, miten keskinäiset erät ovat selvitettävissä. On suositeltavaa, että konsernierien kirjaukset esitetään omilla varta vasten perustetuilla konsernitileillä, ja tapahtumille lisätään vastakumppanikoodi tai muu tunnus, jonka avulla ne ovat erotettavissa ulkoisista eristä.

Konsernitilinpäätöksen laadinnan vaiheet

Konsernitilinpäätöksen laadinta kannattaa jakaa pienempiin, hallittaviin osa-alueisiin. Alla on esitetty konsernitilinpäätöksen laadinnan vaiheita:

 • Erillisyhtiöiden lukujen kerääminen
 • Erillistilinpäätösoikaisut
 • Sisäisten erien eliminointi
 • Sisäisten katteiden eliminointi
 • Sisäisen omistuksen eliminointi
 • Konserniliikearvon poisto; Konsernireservin tuloutus
 • Sisäinen voitonjako
 • Vähemmistöosuuden erottaminen
 • Osakkuusyhtiöviennit
 • Muuntoerot
 • Poistoeron ja verotusperusteisten varausten käsittely
 • Konsernirakenteen muutosten käsittely
 • Muut konsernioikaisut
 • Täsmäytyslaskelmat, muut taustalaskelmat
 • Liitetiedot ja liitetietotositteet
 • Rahoituslaskelmat
 • Toimintakertomus ja tunnusluvut

Kuka laatii konsernitilinpäätöksen?

Tärkeä asia päätettävien asioiden listalla on resursoinnin suunnittelu. Kuka laatii konsernitilinpäätöksen? Löytyykö organisaatiosta jo ennestään tarvittava osaaminen vai onko osaamista päivitettävä? Riittääkö aika ja selvitäänkö nykyisten työntekijöiden voimin vai tehdäänkö uusi rekrytointi? Olisiko kustannus­tehokasta ostaa palvelu ulkoistetulta kumppanilta?

Konsernitilinpäätöksen laatiminen on erityisosaamista vaativa taloushallinnon osa-alue, jonka laadinta sijoittuu ajallisesti taloushallinnon ruuhkahuippuun. Projektiluontoisuutensa vuoksi se soveltuu erinomaisesti myös ulkoistettavaksi.

Miten elefantti syödään?

Toteutetaanpa konsernitilinpäätöksen laatiminen omin voimin tai ulkoistettuna palveluna, on sen laadinta aloitettava hyvissä ajoin. Kun konsernitilinpäätös laaditaan ensimmäisen kerran, on tilinpäätöskauteen syytä valmistautua vielä sitäkin huolellisemmin.

Konsernitilinpäätöksen laatiminen on monivaiheinen prosessi. Azetsilla on konserniraportointiin erikoistunut asiantuntijatiimi, joka auttaa vaativimmissakin konsernitilinpäätöksissä ja IFRS-raportoinnissa. Asiantuntijoidemme avustuksella konsernitilinpäätöksen laadinta toteutetaan hallitusti ennalta suunnitellun aikataulun ja prosessin mukaisesti.

Autamme mielellämme konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvissä kysymyksissä. Käytössämme on ajantasaiset tietolähteet ja työvälineet sekä tilikauden aikaista konserniraportointia että tilinpäätöksen laadintaa varten. Monimutkaisempien ja kansainvälisten konsernien tilinpäätösten laadinnassa hyödynnämme Clausion FPM-järjestelmää (Financial Performance Management). FPM:n avulla konsernitilinpäätöksen eliminointeja ja valuuttayhtiöiden käsittelyjä voidaan automatisoida ja näin nopeuttaa laadintaprosessia, säilyttäen kuitenkin laadinnassa tarvittava hyvä audit trail.

Tutustu tarkemmin Azetsin konsernilaskenta palveluihin.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat tiedon mm. uusimmista blogeistamme, ajankohtaisista webinaareistamme ja asiantuntijoidemme kirjoittamista oppaista ensimmäisten joukossa.

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.