Kasvuyritys, tarvitsetko rahoitusta?

Taloushallinto | 11.09.2019

Toimivan liikeidean vieminen ulkomaille, investointi tehokkaampiin tuotantolaitteisiin, uusien osaajien palkkaaminen liiketoiminnan kasvattamiseksi tai satsaaminen tuotekehitykseen. Esimerkiksi tällaisiin tilanteisiin kasvuyritys tarvitsee pääomaa, jotta kasvuun vaadittavat toimet voidaan toteuttaa suunnitellusti sekä samalla varmistaa olemassa olevan liiketoiminnan jatkuvuus. 

Yrityksen rahoituksen huolellinen suunnittelu ja rahoitusvaihtoehtojen tunnistaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaatii työtä ja perehtymistä, mutta se kannattaa. Yrityksen taloudellisen tilan arviointi helpottaa paitsi yritystä itseään tilanteen hahmottamisessa, myös rahoittajia, jotka arvostavat realistisia suunnitelmia ja täsmällistä tunnuslukujen seurantaa. 

Uskalla unelmoida, malta tehdä rahoitussuunnitelma

Yrityksen rahoitusta suunniteltaessa on hyvä palastella osiin yrityksen kasvustrategia ja se miksi rahoitusta tarvitaan. Tärkeää on myös miettiä kuinka pitkälle ajalle investoinnit jakautuvat ja millainen rahoitusmuoto olisi tässä tilanteessa paikallaan. Pilviin tähtäävän kasvustrategian muuttaminen harkituksi rahoitussuunnitelmaksi saattaa olla työlästä ja siinä on hyvä käyttää apuna talouden asiantuntijoita, jotka pystyvät muuttamaan asiakkaan vision luvuiksi.

Lyhyen aikavälin rahoitus suunnitellaan enintään vuodeksi kerrallaan. Tällöin keskeisessä osassa on seurata yrityksen kassavirtaa ja varmistaa, että tilillä on rahaa riittävästi päivittäisen rahaliikenteen hoitamiseen. Yrityksen tulee voida selviytyä lyhyen aikavälin velvoitteista, kuten palkoista, ostoveloista ja viranomaismaksuista. Jos kassavirtaa ei seurata ja yrityksen maksuvalmius on heikko, voi vakavarainen ja kannattavakin yritys pahimmillaan joutua maksuvaikeuksiin. 

Pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu kohdistuu yli vuoden, usein 2–5 vuoden aikajaksolle. Tällainen rahoitustarve vaatii yleensä myös vierasta pääomaa ja oleellista on laatia rahoitussuunnitelman oheen liiketoiminnan kasvusuunnitelma tulevien tilikausien osalta, jotta rahoittajien on helpompi analysoida lainan, avustuksen tai sijoituksen myöntämistä. Rahoittajia ajatellen rahoitussuunnitelmaan on tärkeää sisällyttää vieraan pääoman takaisinmaksu, kassan tilanne sekä investoinnin tuottama tulorahoitus. Pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmalla luodaan myös pohja yrityksen lyhytaikaisille, tarkemmille rahoitussuunnitelmille. 

Rahoitusanalyysilla realistinen näkymä talouteen

Ennen kuin rahoitusta lähdetään hakemaan, tulee tehdä rahoitusanalyysi. Rahoitusanalyysillä selvitetään yrityksen taloudellinen asema. Mikä on käyttöpääoman tarve? Paljonko liikevaihtoa sen kattamiseksi tarvitaan? Miltä näyttää maksuvalmius ja kuinka paljon tarvitaan pääomaa (mahdollisesti joko oman pääoman ehtoisesti tai vierasta pääomaa) ja investointeja? Muun muassa näihin kysymyksiin rahoitusanalyysillä pyritään vastaamaan hyödyntämällä yrityksen keskeisiä tunnuslukuja sekä kirjanpidon lukuja. Rahoitusanalyysissä arvioidaan rahan lähteet ja sen käyttö ja analyysi kertoo yrityksen rahoitustarpeen sekä kassavirran riittävyyden. Erilaiset herkkyysanalyysit auttavat näkemään, miten eri parametrien muutokset vaikuttavat lopputulokseen. Rahoitusanalyysi palvelee niin yritystä itseään kuin mahdollista rahoittajaa, kun pitää analysoida rahoitettavaa kohdetta.

Rahoitusanalyysin keskeisiä ja tärkeimpiä tunnuslukuja ovat kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut. Kannattavuuden avulla mitataan yrityksen pitkän aikavälin tuloksentekokykyä. Vakavaraisuuden tunnusluvut kertovat miten yrityksen toiminta on rahoitettu ja se kuvastaa yrityksen kykyä selvitä rahoitusvelvoitteista pitkällä aikavälillä. Maksuvalmiudella tarkastellaan yrityksen kykyä selvitä lyhyen aikavälin maksuista. Kun tunnusluvut ovat hyvät, rahoittajan luottotappion todennäköisyys pienenee ja lainansaanti investointeihin tai käyttöpääoman rahoittamiseen helpottuu. Rahoituspäätöksiä tekeville henkilöille yrityksen liiketaloudelliset tunnusluvut ovat tärkeitä signaaleja yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta. 

Osaamista ja tukea rahoituksen hallintaan. Katso video.

Yrityksen rahoituksen eri muodot

Rahoitusmarkkinat tarjoavat lukuisia vaihtoehtoja ja uusia rahoitusmuotoja syntyy jatkuvasti lisää. Tärkeintä on tunnistaa tarve, mihin rahoitusta haetaan. Tässä on esitelty muutamia rahoitusvaihtoehtoja kasvuyritykselle.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Tämä tarkoittaa tyypillisesti omistajien lisäpanostusta yritykseen. Yrityksen ulkopuolisilta sijoittajilta on myös saatavissa oman pääoman ehtoista rahaa. Sijoittaminen listaamattomiin yrityksiin onkin lisääntynyt viime vuosina. Sijoitus voidaan merkitä osakepääomaan, oman pääoman rahastoon tai pääomalainaksi. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten takaisinmaksuun sisältyy kuitenkin osakeyhtiölain asettamia rajoitteita. Yrityksen kannalta etuna on oman pääoman vahvistuminen, joka auttaa esimerkiksi pankkilainan saamisessa.

Pankkilaina

Vieraan pääoman ehtoisista rahoitusmuodoista pankkilaina on perinteisin ja edelleen yleisin vaihtoehto. Sen etuina on myös lähes poikkeuksetta muita yrityslainoja matalammat korot ja joustavuus takaisinmaksussa. Toimintansa vakiinnuttaneelle ja kannattavalle yritykselle se sopiikin hyvin, mutta elinkaarensa alkutaipaleella olevalle organisaatiolle lainan saanti saattaa osoittautua vaikeaksi. Lainaehdot ja kriteerit ovat tiukentuneet pankeilla jatkuvasti ja lainapäätös voi kaatua heti alkuun vakuuksien puuttumiseen, heikkoon kannattavuuteen tai matalaan omavaraisuusasteeseen. Vaikka yrityksen liikeidea olisi timanttinen ja markkinat olemassa, heikot tunnusluvut voivat estää rahoituksen saamisen pankista. 

Yrityslainat

Markkinoille on tullut yhä enemmän yksityisiä rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat erityyppisiä yrityslainoja. Nämä ovat hyvä vaihtoehto etenkin uusille ja nopeasti kasvaville yrityksille sekä tilapäiseen rahoitustarpeeseen. Yrityslainat ovat yleensä vakuudettomia, mutta edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole maksuhäiriömerkintöjä tai verovelkoja. Lainanhoitokulut ovat pankkilainoja korkeammat, joten kilpailuttaminen on yrityslainoissa tärkeää. Yrityslainaa voidaan käyttää myös isomman pankkilainan vakuutena. Yrityslainojen selkeänä etuna on hakuprosessin nopeus. Lainahakemus tehdään verkossa ja rahat voivat olla yrityksen tilillä jo samana päivänä.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on kasvava yrityslainoituksen muoto ja digitaalisten palvelukanavien kehittymisen myötä myös pk-yritysten haettavissa. Joukkorahoituksessa yrityksen lainahakemus päätyy tuhansien, joukkorahoituspalveluun rekisteröityneiden sijoittajien nähtäväksi. Lainaa hakeva yritys määrittelee itse lainan ehdot, kuten korkotason ja sijoittajat päättävät hyväksytäänkö ne tai annetaanko vastatarjous. Joukkorahoitus toimii toisin sanoen markkinaehtoisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan.   

Hankerahoitus

Julkishallinnon eri rahoituslaitokset tarjoavat erityisesti tuotekehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääville pk-yrityksille rahoitusta. Se voi olla sekä tukiluonteista että matalakorkoista lainaa. Tunnetuimpia julkishallinnon rahoittajia ovat Business Finland ja ELY-keskus. Lue lisää hankerahoituksesta.  

Edellä mainittujen rahoituslähteiden lisäksi yrityksille on tarjolla erityyppistä alueellista rahoitusta, lukuisten säätiöiden tarjoamaa rahoitusta, palkkatukea työntekijän palkkaamiseen, laskurahoitusta maksuvalmiuden parantamiseen ja monia muita rahoitusmuotoja. Yhdessä Azetsin asiantuntijan kanssa löydämme yrityksellesi sopivimman rahoituslähteen. 

Raportointi sujuvaksi ja sähköiseksi

Rahoituksen huolellinen suunnittelu ja hakeminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta kun se tehdään realistisesti ja kattavasti, on suunnitelmien toimeenpano sekä rahoituksen hakeminen ja seuranta huomattavasti helpompaa. 

Rahoittajatahoilla on erilaisia vaatimuksia ja ehtoja rahoitetun kohteen seuraamisen ja raportoinnin suhteen. Hankerahoituksen raportoinnissa on tiukat ja joustamattomat vaatimukset, kun taas toisille tahoille riittää pääoman tuottoon ja maksuvalmiuteen liittyvien tunnuslukujen säännöllinen tarkastelu. Vaikka raportointi on osa rahoittajan vaatimaa prosessia, palvelee hyvin tehty raportti myös muita tahoja, erityisesti yritystä itseään. Ajantasainen kirjanpito ja sähköiset järjestelmät mahdollistavat tarkan ja ajantasaisen raportoinnin eri rahoittajien tarpeisiin. 

Azetsilla asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa rahoituksen vaiheissa aina rahoitussunnittelusta sujuvan ja kattavan raportoinnin varmistamiseen asti.