Hankerahoitus kasvun ja kehittämisen tukena

Taloushallinto | 08.01.2019

Kirjoittaja Otto Norrgård

Onko yrityksen liiketoiminnassa kehitettävää, mutta ei ole tarkkaa tietoa mistä pitäisi aloittaa? Kaipaatko apua liiketoimintasuunnitelman tekoon? Onko yritykselläsi tavoitteena kasvaa ja kansainvälistyä? Onko tuotteen tai palvelun myynti ja markkinointi haasteellista? Onko henkilöstön osaamisen kehittäminen ajankohtainen huoli? Tarvitsetko tukea tuotekehitykseen? Mikäli vastasit yhteen tai useampaan kysymykseen myöntävästi niin kannattaa ehdottomasti tutustua erilaisiin julkisiin tukimuotoihin.

Hankerahoituksen lähteet

Hankkeella tarkoitetaan selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivää ja ajallisesti rajattua kertaluonteista tehtäväkokonaisuutta. Hanketta ei toteuteta itse hankkeen tai siihen saatavissa olevien rahoitusmahdollisuuksien vuoksi. Hankkeen on perustuttava aina jonkin asian parantamiseen tai kehittämiseen, jolloin hanketta voidaan perustella tietyllä tarpeella, ratkaisuvaihtoehtojen etsimisellä jollekin ongelmalle ja toivotun tulevaisuuskuvan saavuttamisella.

Julkista yritysrahoitusta yrittäjä voi hakea suoraan rahoitusta myöntäviltä tahoilta kuten esimerkiksi Business FinlandELY-keskusSitra ja Finnvera. Vaikka rahoituslähteitä on paljon, on sopivimman rahoittajan löytyminen usein hankalaa. Jokaista rahoitusohjelmaa ja -hakua koskee joukko erityisvaatimuksia, jotka hakijan on täytettävä.

Mikäli ulkoista hankerahoitusta tarvitaan, on hakijan joka kerta selvitettävä tapauskohtaisesti mahdolliset rahoituslähteet ja toimittava rahoitushaun erityisten ohjeiden mukaisesti. Rahoitusohjelmien kriteereistä on päätetty etukäteen ja ne ovat hyvin jäykät. Mikäli yritys ei täytä jotain yksittäistä kriteeriä, vaikka muut kriteerit täyttyisivätkin, jää rahoitus saamatta.

Yleensä hakemusvaiheessa haastavaa on ymmärtää viranomaisen käyttämä kieli. Mitä kysymykset tarkoittavat ja mitä ne käytännössä vaativat yrittäjältä? Moni yrittäjä epäröi rahoitushakemuksen jättämistä, koska niiden teko on haastavaa ja ymmärtäminen vaikeaselkoista. Azetsin konsultti auttaa ja opastaa hankerahoituksen hakemusvaiheessa niin, että prosessi sujuu jouhevasti ja vaivattomasti.

Lue myös eri rahoitusmuodoista blogista Kasvuyritys, tarvitsetko rahoitusta?

Hankkeen talouden suunnittelu 

Hankkeen taloudellinen ajattelu tulee aloittaa jo siinä vaiheessa, kun hanke on vasta visiona. Rahan tarpeen arviointi ja kartoitus antavat suunnan hankkeelle, olipa hanke minkälainen hyvänsä. Hankkeen toiminnan selkiintyessä on toiminnallisen suunnitelman rinnalle tehtävä rahamääräinen toimintasuunnitelma eli kokonaisbudjetti koko hankkeen ajalle.

Hankkeelle on perustettava omat laskentatunnisteet kirjanpitoon sekä osakirjanpitoihin kuten palkanlaskentaan, tuntikirjaukseen ja ostotilauksiin. Hyväksytyn rahoituspäätöksen kustannuslajijaottelun hyödyntäminen kirjanpidossa edesauttaa etenkin raportoinnissa. Hankkeelle yleensä hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankeaikana syntyneet rahoituspäätöksen mukaiset hyväksyttävät kustannukset. Kustannusten tulee olla tuensaajan tosiasiallisesti maksamia, ne tulee pystyä osoittamaan kirjanpidon tositteilla ja niiden tulee vastata tuensaajan hallussa olevaa kirjanpitoaineistoa.

Hankkeen menoja tulee seurata säännöllisesti, jotta hankkeen projektipäällikkö pystyy suunnittelemaan toiminnan koko hankkeen ajalle. Seurantatavasta voidaan sopia tapauskohtaisesti, kunhan se on tarpeeksi informatiivinen.

Tutustu kirjanpitopalveluihin.

Hankeraportoinnissa huomioitavaa

Saadakseen hankkeelle maksatustilityksen, yrityksen on kerättävä tositekopiot, esitettävä sisäisten lukujen laskentaperusteet sekä laadittava hankkeen seurantaraportit. Rahoittajat määrittävät rahoituspäätöksessä ja -ohjeessa mitä lomakkeita ja pohjia tulee maksatushakemuksissa käyttää. Vaikka raportointi on osa rahoittajan vaatimaa hankeprosessia, palvelee hyvin tehty raportti hankkeen rahoittajan lisäksi useita muitakin tahoja. Raportilla tulisi olla annettavaa hankkeeseen osallistuville, uusia hankkeita ideoimaan ryhtyville, neuvonnalle, koulutukselle jne. Erityisesti hankeraportin tulisi toimia palautteen antajana hankkeen toteuttajalle. Raportissa esitetään hankkeen tavoitteet, toteuttamistapa ja tulokset sekä arvioidaan hankkeen onnistumista, toiminnan jatkuvuutta ja vaikuttavuutta hankkeen päätyttyä. Hankeraportin yhtenä osana esitetään hankkeen kokonaisrahoitus ja rahojen käyttö. Azetsin asiantuntijat auttavat mielellään sinua tulkitsemaan raportointivaatimuksia ja toteuttavat ne yrityksen taloushallinnossa niin, että raportointivaihe kulkee sujuvasti.

Joissakin hankkeista hankkeen päättymisen jälkeen viimeisen tukierän saamisen vaatimuksena on tilintarkastajan tekemä hanketarkastus. Mikäli tilintarkastusta ei tarvitse teettää, tulee hankkeen dokumentaation olla kunnossa, koska hanke saatetaan tarkastaa jälkikäteen pistotarkastuksena.

Jokainen hanke on yksilöllinen kokonaisuus myös rahoittajan vaatimusten suhteen. Azetsin luotettavat ja laadukkaat taloushallintopalvelut ottavat tämän asian huomioon ja asiantuntijamme toimivat annettujen ohjeiden ja säädösten mukaisesti. Näin toimittuna hankkeen talous pysyy kontrolloituna ja auttaa osaltaan hanketta pääsemään tavoitteeseensa.

post author

Kirjoittajasta Otto Norrgård

Business Advisor, Azets Oulu