Tuloverotuksen tulolähteet – tulolähdejaon tulkinta

Taloushallinto | 18.09.2017

Kirjoittaja Eeva Markkanen

Nykyisellään verotuskäytännössä voimassa oleva tulolähdejako aiheuttaa laskenta- ja verokustannusten lisäksi myös lainsoveltamis- ja tulkintaongelmia, mikä aiheuttaa epävarmuutta. Tulolähdejaon tulkinta on toisinaan monimutkainen. Esimerkiksi rakennusten tai kiinteistön myyntitilanteissa tulee luovutusvoiton tulolähde usein selvittää verotuksellisesti erikseen. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan kiinteistö, joka on alun perin ollut liiketoiminnan käytössä, on myytäessä yleensä liikeomaisuutta. Näin toimitaan myös tilanteissa, joissa liiketoiminnan lakkaamisen jälkeen tilan ulkopuoliselle vuokraamisen aika on muodostunutkin pitkäksi. Vuokratulon verottaminen vuokra-ajalta henkilökohtaisen tulolähteen tulona ei siis merkitse sitä, että myynnistä saatu voitto tai tappio verotettaisiin henkilökohtaisessa tulolähteessä. Verotuksellinen käsittely on kuitenkin tulkinnanvarainen ja aina tapauskohtaisesti selvitettävä asia.

Kunkin erikseen verotettavan tulolähteen (EVL, MVL tai TVL) tulos muodostuu ko. tulolähteen yhteenlaskettujen tuottojen ja kulujen erotuksena. Jos tulolähteen tuotot ovat suuremmat kuin kulut, muodostuu tulolähteen tulos. Jos tuotot ovat pienemmät kuin kulut, muodostuu tulolähteen tappio. Toisen tulolähteen tappiota ei voi vähentää toisen tulolähteen tuloksesta.

Tulolähdejaon tulkinta verotettavan tulolähteen mukaan

Elinkeinotoiminnan (EVL) tulolähde

EVL-tulolähteeseen kuuluvat verovelvollisen kaikki liike- ja ammattitoimintaan liittyvät toiminnot. Esimerkiksi normaali liiketoiminnan puitteissa tapahtuva tavaroiden tai palveluiden myynti muodostaa EVL tulolähteen. Liiketoiminnalle tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat voiton tavoittelu, itsenäisyys, suunnitelmallisuus, jatkuvuus, taloudellinen riski ja ulospäin suuntautuminen. Kiinteistö kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen silloin, kun sitä käytetään tehdas-, työpaja-, liike- tai hallintotarkoituksiin tai henkilökunnan asunto- tai sosiaalitarkoituksiin. Mikäli yritys varsinaisen liiketoiminnan päätyttyä antaa vapautuvat tilat vuokralle ulkopuoliselle ja vuokraaminen on tarkoitettu pitkäaikaiseksi, tilat siirtyvät pois elinkeinotoiminnan tulolähteestä. Lyhytaikainen vuokraustoiminta sen sijaan voi säilyttää ko. tilan EVL tulolähteessä. Kiinteistö voi kuulua myös kiinteistökauppaa harjoittavan yrityksen vaihto-omaisuuteen. Tällöin se kuuluu elinkeinontoiminnan tulolähteeseen. Liiketoimintaa varten hankitun kiinteistön väliaikainen käyttämättömyys ei siirrä kiinteistöä henkilökohtaiseen tulolähteeseen, jos kiinteistö tyhjillään on varalla liikekäyttöä varten.

Omaisuuden kuuluminen johonkin tulolähteeseen vaikuttaa omaisuudesta saatavan tulon ja kulujen tulolähteelle kohdentamiseen. Omaisuus voi olla osittain elinkeinoa palvelevassa käytössä ja osittain muussa käytössä. Omaisuus kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jos sitä käytetään pääasiallisesti tai yksinomaan elinkeinotoiminnassa. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen omaisuus kuuluu pääosin silloin, kun yli puolet omaisuuden käytöstä on elinkeinotoimintaan liittyvää.

Maatalouden (MVL) tulolähde

Maatalouden tulolähteen muodostavat kaikki maa- ja metsätalouteen liittyvä toiminta. Maatalousyrittäjällä maatalouden tulos jaetaan ansio- ja pääomatuloksi, kun taas puun myyntitulojen verotus käsitellään pääsääntöisesti maatalousyrittäjän verotuksessa metsätalouden pääomatulona. Maatalouden harjoittamisena pidetään varsinaisen maatalouden lisäksi erikoismaataloutta tai muuta maa- ja metsätalouteen liittyvää toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä.

Henkilökohtainen (TVL) tulolähde

Henkilökohtaisen toiminnan tulolähteessä käsitellään yrityksen kaikki muu toiminta, mitä ei voi käsitellä elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulolähteessä.

Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat yrityksessä esimerkiksi:

  • kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraaminen ulkopuoliselle
  • osakaslainat ja niistä saatu korko
  • pitkäaikaiset sijoitukset esim. pörssiosakkeisiin tai muihin arvopapereihin

Arvopaperikauppa sivutoimintana ja sen tulolähdejako voi myös joskus aiheuttaa ongelmia. Päätoimista arvopaperikauppaa käyvän yrityksen toiminta kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen silloin, kun yritys on perustettu arvopaperikauppaa varten, yrityksen toimialaksi on myös rekisteröity arvopaperikauppa sekä yrityksen toiminta on jatkuvaa, suunnitelmallista ja laajaa.

Omaisuuden siirto tulolähteestä toiseen tehdään käyttötarkoituksen muuttuessa. Tulolähteestä toiseen siirtyminen ei merkitse omistusoikeuden vaihtumista, sillä kyse on saman omistajan omaisuudesta, jonka käyttötarkoitus vain vaihtuu.

Osakeyhtiöiden tulolähdejaosta luopumisen valmistelu on siis käynnissä. Kirjoitin siitä edellisessä blogissani, voit lukea sen tästä. Poistuuko se vuonna 2018 tai sitten ei? Me Azetsin tilitoimistoissa seuraamme tilannetta ja kerromme jatkossakin muutoksesta sekä käytännön seurantaa helpottavista toimista. Mikäli tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

post author

Kirjoittajasta Eeva Markkanen

Business Advisor, Azets Varkaus