OmaVero ilmoittaminen – virheestä seuraamusmaksu

Taloushallinto | 07.03.2018

Kirjoittaja Azets Finland

Verohallinnon sähköinen OmaVero -palvelu kehittyy huimaa vauhtia, ottaen huomioon asiakkaan tarpeet. Verohallinto on tehnyt OmaVeroon parannuksia ja uusia toimintoja. Tammikuussa 2018 OmaVerossa voi lähettää tilinpäätöstiedot veroilmoituksen lähettämisen jälkeen ilman, että koko veroilmoitusta tarvitsee palauttaa uudestaan. Yhteisöjen tuloveroilmoitukseen liittyvä ilmoituspuute näkyy jatkossa OmaVerossa vain, jos aiheesta on lähtenyt kehotuskirje veroilmoituksen antamiseksi. OmaVerossa tehtyjä toimenpiteitä sekä kirjeitä ja viestejä voi hakea päivämäärän mukaan.

Aikaisimmissa blogeissa kirjoittelin, mitä toimintoja OmaVeroon sisältyy, mitä tietoja sen kautta voi verottajalle lähettää sekä miten OmaVeroon lähetettyä ilmoitusta korjataan. Tässä kirjoituksessa keskityn siihen, että OmaVero -ilmoittaminen on tärkeää tehdä huolella, koska ilmoituspuutteisiin sekä viivästymisiin liittyvät viivästyskorot ja seuraamusmaksut ovat merkittäviä.

Ilmoita oikein

Verottaja tavoittelee seuraamusmaksuilla oikeiden verotustietojen ilmoittamista oikeaan aikaan. Virheellisistä tai puutteellisista ilmoituksista johtuvia seuraamusmaksuja ovat myöhästymismaksu, veronkorotus sekä laiminlyöntimaksu. OmaVeroon lähetetyn ilmoituksen korjaamistilanteessa ei vältytä seuraamusmaksuilta, mikäli oma-aloitteisten verojen korjaaminen tehdään yli 45 päivää ilmoituksen antamisen määräpäivän jälkeen.

Miten seuraamusmaksut määräytyvät?

Myöhästymismaksua määrätään, jos oma-aloitteisten verojen veroilmoitus annetaan säädetyn ajankohdan jälkeen. Myöhästymismaksu määrätään verokausittain erikseen kultakin myöhässä ilmoitetulta verolajilta. Esimerkiksi arvonlisävero ja ennakonpidätys ovat kukin oma verolajinsa. Myöhästymismaksu määräytyy myöhästymispäivien ja veron määrän perusteella. Päivällä tarkoitetaan kalenteripäiviä eli myös viikonloppua ja arkipyhiä. Mikäli verovelvollinen antaa työnantajasuorituksista ”ei palkanmaksua” -ilmoituksen, johon ei sisälly veronmaksua, 15 päivää myöhässä, myöhästymismaksua määrätään tällaisessakin tilanteessa 15 kertaa 3 euroa eli 45 euroa.

Veronkorotusta määrätään, jos veroilmoitus tai muu ilmoitus taikka muu säädetty tieto tai selvitys on annettu puutteellisena tai virheellisenä taikka on jätetty kokonaan antamatta. Veronkorotus lasketaan prosenttiosuutena verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta. Prosenttiosuus riippuu laiminlyönnin tai virheen luonteesta. Veronkorotus on pääsääntöisesti 10 prosenttia verovelvollisen vahingoksi määrätyn veron määrästä. Esimerkki: Verohallinto pyytää verovelvolliselta lisäselvityksen veroilmoituksella ilmoitetusta vähennettävästä arvonlisäveroista. Verovelvollisen antaman lisäselvityksen perusteella arvonlisäverollisista 15 000 euron edustusmenoiksi luettavista ostoista on vähennetty 2 903 euroa arvonlisäveroa. Verohallinto katsoo, että selvityksen mukaiset edustusmenot 15 000 euroa on vähennyskelvottomia arvonlisäverotuksessa. Verohallinto määrää verovelvollisen maksettavaksi liikaa vähennettyä veroa 2 903 ja veronkorotusta 10 % eli 290 euroa. Tuloverotuksessa edustuskuluista saa vähentää vain 50 %.

Toistuvissa laiminlyönneistä tai ilmeisistä piittaamattomuuksista verotusta koskevissa velvoitteissa veronkorotusta määrätään vähintään 15 prosenttia ja enintään 50 prosenttia.

Laiminlyöntimaksua voidaan määrätä esimerkiksi silloin, kun verovelvollinen laiminlyö velvollisuuden antaa perustamis-, muutos- tai lopettamisilmoituksen, laiminlyö verotuksen muistiinpano- tai kirjanpitovelvollisuuden, laiminlyö arvonlisäveroa koskevia laskumerkintöjä ja/tai laiminlyö yhteenvetoilmoituksen. Edellytyksenä maksun määräämiselle on, että verovelvollinen jättää kehotuksesta huolimatta asianmukaisesti ja oikea-aloitteisesti täyttämättä joko osittain tai kokonaan laissa säädetyn velvollisuuden. Laiminlyönninmaksun enimmäismäärä on 5 000 euroa.

Seuraamusmaksut kirjanpidossa

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyuudistus muutti arvonlisäverotukseen liittyvien virheiden korjausmenettelyä veroilmoituksissa ja näitä tilanteita on käsitelty lokakuussa 2017 päivitetyssä KILA:n yleisohjeessa. Ilmoitus- ja maksumenettelyn virheisiin ja laiminlyönteihin perustuvat veronlisäykset ja veronkorotukset, laiminlyönti- ja myöhästymismaksut kirjataan kirjanpitoon suoriteperusteisesti viimeistään tilinpäätöksessä. Merkitykseltään vähäiset erät saadaan kirjata maksuun perustuen. Veronlisäys, joka on koron luonteinen, aikaan sidottu erä, kirjataan korkomenoksi. Sanktioluonteiset maksut, kuten laiminlyönti-, myöhästymismaksu, veronkorotus merkitään tuloslaskelmaan liiketoiminnan muiden kulujen ryhmään. Väärin käsitelty vero (esimerkiksi aiheettomasti vähennetty vero, jota ei olisi saanut vähentää) kirjataan kirjanpidon tilille, jolle se olisi alun perin tullut kirjata. OmaVeroon kirjatut hyvityskorot eivät ole veronalaista tuloa eivätkä viivästyskorot ja myöhästymismaksut tuloverotuksessa vähennyskelpoisia.

Taloushallinnon asiantuntijat tilitoimistoissamme ympäri Suomen hoitavat asiakkaidemme OmaVero-asioita asiantuntemuksella ja ajallaan – Olethan tarvittaessa yhteydessä.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

post author

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.