Woman working at computer
 
 
 

Vi hjälper ert företag igenom coronakrisen

På denna sida har vi sammanställt grundläggande information för företag som hanterar COVID-19-krisen.

 

Ekonomiska anpassningar och stödpaket för företag under COVID-19-krisen

Finska staten har utformat olika stödsystem, hjälpmedel och finansieringsmöjligheter för företag med verksamhet i Finland. Dessa stödsystem ska hjälpa företag att klara verksamheten under och efter coronakrisen. För att vara behöriga för dessa stödsystem får företagen inte ha haft finansiella svårigheter före krisen. Alla finansiella skyldigheter måste hanteras inom de angivna tidsramarna.

Finansieringsalternativ

Finansieringsmöjligheterna för företag har växt avsevärt. Det finns olika sätt att få stöd: direkt ekonomiskt stöd i olika kanaler, lånegarantier genom Finnvera och också privat kapital genom finska staten. Bankerna har också ökat sin finansiering och förbättrar flexibiliteten i fråga om villkoren för befintliga lån. 
 
Om ett företag har behov av finansiering ska det i första hand kontakta sin egen bank. För att uppfylla kraven för finansiering ska företag ha haft en god finansiell ställning före krisen. 
 
Innan en finansieringsansökan skickas in ska företagets bokslut ha registrerats och bokföringen vara uppdaterad. Under vissa omständigheter måste kassaflödesprognoser finnas tillgängliga.
 
 

illustration home office

Lättade pensionsförsäkringsavsättningar och flexibla kreditperioder

Arbetsgivarnas pensionsförsäkringsavsättningar kommer att sänkas med 2,6 procentenheter. Denna sänkning ska komma att gälla från 1 maj till 31 december 2020 och skulle överensstämma med lönerna för vilka pensionsförsäkringsavsättningarna betalas. Pensionsförsäkringsavsättningarna för arbetstagare skulle förbli desamma. Denna tillfälliga sänkning skulle automatiskt verkställas i avsättningsfakturorna. 
 
Bestämmelserna har ännu inte trätt i kraft. De måste godkännas av finska parlamentet.
 
Vid behov kan företagen få en längre frist för betalning av pensionsförsäkringsavsättningar. Förlängningen är 5 (2+3) månader. Med den 3 månader längre fristen får arbetsgivare en längre kreditperiod för pensionsförsäkringsavsättningar som bygger på löner som betalats ut från februari till maj. Företag kan ansöka om senarelagda pensionsförsäkringsavsättningar hos sina pensionsförsäkringsbolag. 2 procent extra i försäkringsavsättningsränta kommer att debiteras, men ingen dröjsmålsränta kommer att tas ut.

Beskattning

Finska skattemyndigheten ger företag stöd genom förlängda deklarationstider, betalningslösningar och förenklade villkor. Observera att inga skatter sänks.

Ändrade preliminärskatter

Om de prognostiserade beskattningsbara vinsterna är lägre än vad som angivits före coronasituationen uppstod ska företag ansöka om ändrade debiterade preliminärskatter. Detta kan göras med självbetjäning och inga ytterligare specifikationer krävs. 

Betalningslösningar med förenklade villkor

Företag med rimliga motiveringar kan begära uppskov för inbetalning av inkomstskatter. Detta är endast möjligt för företag med uppdaterade deklarations- och inkomstuppgifter, och är inte möjligt för företag med skatteskulder som omfattas av indrivningsåtgärder. 
 • Företaget väljer antalet delbetalningar, max 21
 • Första delbetalningen förfaller tre månader efter att ansökan blivit godkänd, tidigast i augusti. Nästa delbetalning sker efter detta på månadsbasis
 • För företag som omfattas av ett betalningsarrangemang sänks dröjsmålsräntan från 7 % till 4 %
 • Ansökningsperioden började 25 mars
 • Lagändringar träder i kraft i slutet av april, och de första ansökningarna godkänns därmed tidigast maj
 • Nya skatteskulder läggs automatiskt till i betalningsarrangemanget till och med 31 maj
 • För skatter som omfattas av ett betalningsarrangemang kommer inte indrivningsåtgärder att vidtas. Obetalade skatteskulder publiceras inte i protestlistans skatteskuldsregister.

Uppskov för inkomstskatt eller fastighetskatt på grund av särskilda skäl

 • Uppskov kan ges på grund av särskilda skäl (till exempel sjukdom)
 • Fritt formulerad redogörelse räcker, medicinskt intyg krävs inte
 • Ansökan måste tas emot av skattemyndigheterna före ursprungligt deklarationsdatum
Inga avgifter för försenad deklaration kommer att tas ut 2020.

Dröjsmålsavgifter kan tas bort av särskilda skäl

 • Förseningsavgifter kommer att tas ut för momsdeklarationer vid andra skattedeklarationer för självberäknad skatt om de inte lämnats in i tid
 • Om du har särskilda skäl till varför du inte lämnat in din deklaration i tid, som sjukdom eller karantän, kan du komma att undantas från förseningsavgiften.

Skattemyndigheterna har påskyndat momsåterbetalningarna

 • Huvuddelen av momsärendena hanteras inom en vecka istället för den normala tiden på 5 veckor, vilket resulterar i snabbare återbetalningar.
Det går också att begära betalningsarrangemang för bil- eller punktskatter.

Grundläggande information för arbetsgivare som planerar förändringar av sin arbetskraft

Om situationen som coronaviruset orsakat påverkar företaget på ett sådant sätt att arbetsbehovet minskar kan arbetsgivaren justera antalet anställda och arbetsdagens längd för att anpassa tillgången på arbetskraft.

Illustration man and woman balancing in a scale

Permitteringar

En permittering innebär att arbets- och ersättningsförhållandet tillfälligt pausas, samtidigt som anställningen fortgår i andra avseenden.
 
En arbetsgivare får bara permittera en anställd i två situationer:
 1. En arbetsgivare permitterar en anställd när arbetsgivarens möjlighet att tillhandahålla arbete har minskat tillfälligt (max 90 dagar) och arbetsgivaren inte har rimlig möjlighet att tillhandahålla annat arbete eller utbildning till den anställde -> permitteringen gäller under en avgränsad period.
 2. Arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet av ekonomisk eller produktionsrelaterad anledning, eller arbetsbehovet har minskat avsevärt och permanent, och det finns inte annat arbete eller utbildning att erbjuda den anställde -> arbetsgivaren får permittera den anställde på obestämd tid.
En permittering kan vara en heltidspermittering, varvid skyldigheten att arbeta tas bort helt, eller en deltidspermittering, varvid arbetstiden per dag eller vecka minskas.
 
Anställda har rätt att ta anställning hos en annan arbetsgivare under permitteringen. När arbetssituationen förbättrats kommer arbetsgivaren att informera permitterade anställda om arbetets återupptagande.
 
Permitteringar gäller i huvudsak fastanställda, men under 1/4–30/6 2020 är det också möjligt att permittera tillfällig personal. I vissa situationer kan också arbetsgivaren och den anställde vara överens om permitteringen.

Permitteringsprocess

Företag med färre än 20 anställda:
 • Arbetsgivaren måste ge de anställda eller deras representanter en förklaring i förväg till permitteringarna (orsakar och information om permitteringarna). Denna kan ges muntligen eller skriftligen. De anställda eller deras representanter måste få möjlighet att ge sina synpunkter på förklaringen.
 • Anställda som ska permitteras måste informeras personligen (med information om permitteringen) minst 5 kalenderdagar (under 1/4–30/6 2020) före permitteringens början.
Företag med 20 eller fler anställda:
 • Istället för en förklaring av permitteringarna i förväg måste förhandlingsprocedurerna i lagen om samarbete inom företag följas (=förhandlingar med de anställda eller de anställdas representanter).
  • Inbjudan till förhandlingarna 5 dagar före förhandlingarna
  • Förhandlingar om orsakerna till och effekterna av permitteringar. Samarbetsförhandlingarnas varaktighet förkortas: förhandlingarnas varaktighet kommer att vara minst 5 dagar (under 1/4–30/6 2020).
 • Anställda som ska permitteras måste informeras personligen minst 5 kalenderdagar (under 1/4–30/6 2020) före permitteringens början.
 • Arbetsgivaren måste informera det lokala TE-kontoret om samarbetsförhandlingarna. Informationen måste ges senaste vid förhandlingarnas början. Informationen kan formuleras fritt, men måste vara skriftlig.

Uppsägningar

Arbetsgivaren får säga upp anställningen om det tillgängliga arbetet har minskat avsevärt och permanent. Av samma anledningar har arbetsgivaren också rätt att ensidigt ändra anställningsförhållandet till en deltidsanställning med hänsyn tagen till uppsägningstiden.
 
I sådana fall ska vanliga uppsägningsprocedurer följas. Detta innebär att företag med minst 20 anställda måste följa förhandlingsprocedurerna i lagen om samarbete inom företag. Förhandlingarnas längd (14 dagar eller sex veckor) beror på hur många anställda uppsägningarna omfattar. Dessa förhandlingstider förändras inte.
 
Tillägg till arbetslagstiftning. Tilläggens varaktighet är tre månader (1/4–30/6 2020).
 • Ett anställningsavtal kan sägas upp under prövotiden, också av ekonomiska eller produktionsrelaterade skäl. Detta är i normala fall inte tillåtet.
 • Om en arbetsgivare har sagt upp anställda under ändringsperioden i enlighet med krispaketet förlängs arbetsgivarens skyldighet till återanställning från 4 eller 6 månader till 9 månader.

Hinder för arbete

En coronaepedemi kan leda till situationer där arbetet förhindras av orsaker som ligger bortom arbetsgivarens eller den anställdes kontroll. I sådana situationer har den anställde rätt till sin lön under 14 dagar, varefter den anställde har rätt till arbetslöshetsersättning. Ingen permittering krävs. Den anställde har rätt till arbetslöshetsersättning. Sådana situationer kan exempelvis uppstå när myndigheterna beordrar att vissa aktiviteter ska stängas. Bara en myndighetsrekommendation räcker inte.

Information om arbetslöshetsersättning

Under permittering eller arbetslöshet har en anställd rätt till något av följande:
 • Lönebaserad arbetslöshetsersättning, om den anställde är medlem i någon arbetslöshetskassa
 • Grundläggande arbetslöshetsersättning, om den anställde inte är medlem i någon arbetslöshetskassa
  • KELA (Finlands socialförsäkringsmyndighet) betalar ut grundläggande arbetslöshetsersättning som uppgår till 33,66 EUR per dag och betalas ut 5 dagar i veckan. För detta krävs att den anställde uppfyller villkor för arbetslivshistorik.
 • Arbetsmarknadsbidrag
  • Om den anställde inte uppfyller villkoren för arbetslivshistorik betalar KELA ut behovsbaserade bidrag. Bidraget är maximalt 33,66 EUR om dagen.
I händelse av arbetslöshet eller permittering:
 • Måste den anställde omedelbart kontakta TE-tjänster (tidigare arbetslöshetskontoret)
 • Den anställde måste omedelbart kontakta sin egen arbetslöshetskassa. Om den anställde inte är medlem i någon kassa måste hen kontakta KELA
 • TE-tjänster ger ett utlåtande till kassan/KELA om huruvida en anställd har rätt till arbetslöshetsersättning. Därefter hanteras ansökan.

Illustration men shaking hands

Azets HR Help hjälper dig

Våra experter ger dig råd angående juridiska HR-frågor, till exempel
 • Anställningskontrakt
 • Permitteringar
 • Absences
 • Frånvaro
 • Samarbetsförhandlingar
 • Anställningsförändringar
Kontakta oss, vi hjälper dig: hrhelpfinland@azets.com. Avgift för juridisk HR-konsultation: 200 EUR/timme.
 

Läs mer om våra HR-tjänster.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss för att få mera information om hur vi kan hjälpa ert företag att få smidig och pålitlig redovisning, löne- och HR-tjänster till ert företag i Finland.

Tel. +358 10 756 4500

Fyll i kontaktformuläret

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy.

Ja, jag vill att Azets ska skicka mig relevant information på e-post baserat på mina intressen. Jag kan när som helst avbryta prenumerationen.