Keskisuurten yritysten voimavarat -päättäjätutkimus

Azetsin päättäjätutkimuksen yhteenveto
 

Päättäjätutkimuksen taustaa

Tutkimushypoteesi

Tutkimuksen päähypoteesina on, että suomalaisilta yrityksiltä puuttuu kriittisiä voimavaroja kilpailukyvyn varmistamiseen ja kasvua tukevaan uudistumiseen. Hypoteesin testaamiseksi tutkimuksessa selvitetään valittujen voimavara-alueiden osalta yritysten toimitus-/talousjohtajien

1) tyytyväisyyttä oman yrityksen voimavaratilanteeseen tällä hetkellä (nykytila),
2) näkemystä siitä, mitä voimavaroja tulisi/kannattaisi kehittää kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kasvun edistämiseksi (tavoite-/ihannetila), ja
3) mitä voimavaroja aiotaan/voidaan lähitulevaisuudessa kehittää (realistinen arvio tulevaisuuden tilasta). 

Yritysten voimavarojen nykytilaa, tavoitetilaa, ja arvioitua realistista tulevaisuuden tilaa tarkastelemalla otetaan kantaa päähypoteesiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään kumppaniyritysten hyödyntämistä eri voimavara-alueilla.

Tutkimuksen toteutus

 

  • Tutkimuksen kohderyhmä: Toimitus- ja talousjohtajat Suomessa toimivissa yrityksissä, jotka työllistävät 50-499 henkilöä.
  • Otoskoko: 158 vastaajaa
  • Menetelmä: Kyselytutkimus (puhelinhaastattelut / Norstat Finland Oy)
  • Tutkimuksen ajoitus: Haastattelut toteutettiin välillä 21.3.2018-25.4.2018.
  • Kiintiöinti: Otos kiintiöitiin yrityskoon ja toimialaryhmän mukaan vastaamaan 50-499 henkilöä työllistävien yritysten esiintyvyyttä Suomessa. Kiintiöosuuksien tarkentamiseksi aineistossa käytettiin painokertoimia 0,4–1,4.

Keskeisten tutkimustulosten yhteenveto

 

Kriittiset voimavarat/kehittämisen tärkeys

Voimavara-alueet, joiden kehittämistä pidetään tyypillisimmin tärkeänä yrityksen kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiseksi liittyvät henkilöstöresursseihin ja tiedon hyödynnettävyyteen/ hyödyntämiseen yrityksen toiminnassa.

•Vastanneista yrityspäättäjistä 92 % kokee, että henkilöstön osaamisen kehittäminen on tai olisi erittäin tai melko tärkeää kilpailukyvyn ja kasvun varmistamisen kannalta. Myös henkilöstöresurssien riittävyys on tärkeimpien kehitettävien resurssien joukossa: 87 % pitää tämän alueen kehittämistä tärkeänä.

•Toisaalta valtaosa vastaajista (89 %) pitää kilpailukyvyn ja kasvun varmistamisen kannalta tärkeänä myös sitä, että yrityksen käytössä oleva data ja tieto saatetaan ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. 

Selvimmin kehittämisen tärkeyttä koskevissa arvioissa poikkeaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen yrityksen prosesseissa ja toiminnassa. Vain 39 % pitää tämän alueen kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiseksi, ja noin 20 % kokee että alueen kehittäminen ei ole tärkeää. On kuitenkin merkillepantavaa, että 35 % vastaajista otti tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisen tärkeyteen neutraalin kannan. Tämä voi kertoa epätietoisuudesta teknologian hyödyntämismahdollisuuksista oman yrityksen toiminnassa.

Voimavarojen nykytila

Voimavara-alueet, joiden nykytilaan yrityksissä ollaan yleisimmin tyytyväisiä, liittyvät henkilöstöresursseihin.

•Vastaajista noin 70 % on tyytyväisiä henkilöstön osaamiseen, ja henkilöstöresurssien riittävyyteen noin 60 %.

•Niiden joukossa, jotka pitävät näiden alueiden kehittämistä tärkeänä, on verrattain vähän niitä jotka eivät ole tyytyväisiä voimavaran nykytilaan. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tärkeänä pitävistä 28 % ei ole tyytyväinen nykytilaan, ja henkilöstöresurssien riittävyyden kehittämistä tärkeänä pitävien parissa 37 % ei ole tyytyväinen nykytilaan.

Heikointa tyytyväisyys on tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen yrityksen prosesseissa ja toiminnassa.

•Vain 10 % vastaajista on tähän alueeseen tyytyväinen, ja toisaalta 58 % on erittäin tai melko tyytymätön tämän voimavara-alueen nykytilaan yrityksessä.

•Niiden joukossa, jotka pitävät tämän voimavara-alueen kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä, 78 % ei ole tyytyväinen resurssin nykytilaan.

 

sydän ja pää

Voimavarojen kehittämisen todennäköisyys

Voimavara-alueissa, joiden kehittämiseksi vastaajat tyypillisimmin odottavat yrityksessä tehtävän kehittämistoimia lähivuosina, painottuvat tiedolla johtamisen osa-alueet.
•Yli 80 % vastaajista pitää erittäin tai melko todennäköisenä, että lähivuosina yrityksessä tullaan tekemään konkreettisia kehitystoimenpiteitä tiedon kiteyttämiseksi ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon (81 %) sekä käytettävissä olevan tiedon hyödyntämiseksi päätöksentekoprosesseissa (84 %).
Huomattava osa vastaajista (82 %) pitää myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostamista todennäköisenä.

Vähiten kehittämisodotuksia on liittyen tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen yrityksen prosesseissa ja toiminnassa. 39 % vastaajista pitää erittäin tai melko todennäköisenä, että tämän alueen kehittämiseksi tullaan tekemään lähivuosina konkreettisia toimenpiteitä. 33 % ei pidä tämän alueen kehittämistoimia lainkaan tai juurikaan todennäköisinä.

Kumppanuuksien hyödyntäminen

Tutkituista alueista tyypillisimmät, joilla yrityskumppanuuksia hyödynnetään, ovat järjestelmien konsultointi ja uudistaminen (86 % hyödyntää), johtajien ja esimiesten kouluttaminen (84 %) ja taloushallinnon neuvonta (70 %).

Sen sijaan alle 50 % vastaajista kertoo yrityksen hyödyntävän kumppaneita talousprosessien kehittämisessä, henkilöstöhallinnon tehtävien tukemisessa, tai yrityksen toiminnalle relevantin datan tai tiedon keräämisessä, analysoimisessa ja hyödyntämisessä.

Perustelut kumppaniyritysten hyödyntämiselle tai sille että niitä ei hyödynnetä ovat samankaltaisia eri osa-alueilla.

Tyypillisiä perusteluja kumppaneiden hyödyntämiselle: asiantuntemus, erikoisosaaminen, erityisosaajien avulla asiat varmasti oikein, kumppanien avulla kiinni viimeisimmässä kehityksessä, ulkopuolinen näkökulma, oma organisaatio pieni, alueella ei resursseja omasta takaa.

Perusteluja sille, että kumppaneita ei hyödynnetä: ei tarvetta/tarve pientä, ei meneillään kehitysprojektia johon liittyen olisi tarpeen, omat resurssit riittävät/osaaminen omasta takaa, toimintoon tukea konsernin kautta, liian kallista, ei tarjolla/ole löytynyt sopivaa kumppania, ulkopuoliset eivät tunne yrityksen toimintaa riittävästi.

Mikäli haluat lisää tietoa tutkimuksesta, tilaa kattava tutkimusraportti.

Anna sähköpostiosoitteesi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.