Tilinpäätös lähestyy – Miten valmistautua?

Taloushallinto | 26.09.2018

Kirjoittaja Eeva Markkanen

Näin kesän jälkeen on aika pysähtyä miettimään tulevia uusia raportointivaatimuksia ja muutoksia sekä valmentautua hyvissä ajoin tarvittaviin toimenpiteisiin. Samalla tarkastelun piiriin kannattaa ottaa myös käytössä olevat työvälineet ja toimintatavat. On hyvä aika miettiä, mitä hyötyjä esimerkiksi automatisointia edelleen kehittämällä olisi saatavissa omalle yritykselle. Tähän blogikirjoitukseeni olen koonnut ajankohtaisia aihealueita helpottamaan valmistautumistasi ensi vuoteen.

Valmistaudu muutoksiin

Kansallinen tulorekisteri (KATRE) käyttöön

Kansallinen, reaaliaikainen tulorekisteri (KATRE) tulee voimaan ja käyttöön 1.1.2019 alkaen. Tulorekisteri korvaa aiemmat palkkoihin liittyvät vuosi-ilmoittamiset sekä kuukausiveroilmoitukset työnantajasuorituksista ja matkakorvauksista. Vielä vuoden 2018 osalta työnantajien on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle, mutta jatkossa tämä ilmoittaminen tapahtuu maksatuskerroittain, yhteen kertaan tulorekisteriin sähköisen asiointipalvelun kautta. Yritysten on tärkeää huolehtia viimeistään nyt siitä, että valittujen yhteistyötahojen palvelut ja käytössä olevat ohjelmistot tukevat tulorekisterin vaatimuksia maksetuista palkoista ja matkakustannusten korvauksista alkaen, koska sähköisten asiointipalveluiden käyttöön siirrytään välittömästi, ilman siirtymäaikaa.

Valtuuttamiseen muutoksia

Valtuuttamiseen on tulossa muutoksia. Muun muassa Katso-valtuutukset ovat jäämässä pois portaittain 31.12.2019 mennessä. Sen korvaa väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Suomi.fi valtuudet-palvelu.

Ennakkoverojen muutokset tarkkailuun

Ennakkoverojen ajantasaisuudessa on huomioitavaa se, että muun muassa ennakkoverojen maksuajankohta kiristyi yhteisöjen osalta jo 1.11.2017 alkaen, joten viimeistään nyt on aika tarkastella tuloverotusta ja hakea muutosta tarvittavin osin, joko lisäennakkoina tai maksettujen ennakkoverojen palautusta. Myös henkilöasiakkaan ennakkoveron täydennysmaksun osalta on tullut muutoksia, jotka on tärkeää huomioida erityisesti lisäennakon maksun tilanteessa.

Ota nämä asiat työlistalle

Edellä mainittujen muutosten lisäksi oheiselle työlistalle on koottuna keskeisiä asioita, joihin on hyvä paneutua yhdessä oman taloushallinnon asiantuntijasi kanssa ennakoivasti nyt syksyn aikana:

 • Ennakoidaan lopputilikauden tulosodotukset ja tehdään tarvittavat muutokset verotuksen osalta.
 • Analysoidaan talouden lukujen valossa mennyttä ja peilataan sitä tulevaan. On tärkeää tehdä vertailua edelliseen vuoden toteumaan ja tehtyyn budjettiin sekä analysoida muutosten syitä ja suunnitella mahdolliset muutos- ja kehittämistarpeet. Samalla tarkennetaan seuraavan tilikauden budjetointia.
 • Tarkastetaan sähköisten palveluiden ja automaation aste sekä kehittämistarpeet. Tehdään tarvittaessa hyödyntämisen nykytilan kartoitusta. Tilanteen kartoituksen perusteella voidaan tehdä kehittämissuunnitelma, muutoksen aikataulutus sekä määrittää koulutustarpeet. Onko esimerkiksi myynti- ja ostolaskuautomaation mahdollisuudet täysimääräisesti hyödynnetty? Miten hyvin rahan kotiuttamisen osalta saatavien hallinta ja perintätoimenpiteet ovat ajan tasalla? Edellisten lisäksi verkkolaskujen hyödyntämisen asteessa on tärkeää tarkastella muun muassa paperilaskujen osuutta ja niistä johtuvia paperilaskutuslisiä.
 • Tarvittaessa on hyvä tarkastella myös osakeyhtiön oman pääoman tilannetta sekä onko osakeyhtiössä saatavia osakkailta, näiden osakasrahalainojen tilanne ja lainoihin liittyvien vakuuksien ajantasaisuus. Lisäksi on osakaslainojen osalta huomioitava verotuksellisesti henkilön pääomatuloksi luettavat lainat.
 • Edellisen vuoden verotuspäätöksen tarkistus ja dokumentointi sekä tarvittavin osin tulevassa verolaskennassa huomioiminen mm. vahvistettujen tappioiden ja niiden käytettävyyden osalta.
 • Henkilöstökulujen osalta on tärkeää tarkistaa kertynyt lomapalkkavaraus ja sosiaalikulut sekä muiden vakuutusten voimassaolo ja ajantasaisuus. Vakuutuksissa on tärkeää tehdä ennakkolaskutuksen riittävyyden tarkastelu toteutuviin kuluihin. Onko luontaisetujen arvoihin tms. tullut muutoksia ja onhan ne huomioitu oikein palkkalaskennassa? Myös YEL vakuutuksen voimassaolo ja vuosityötulon määrä tarkastetaan. Matkalaskut tehdään asianmukaisesti ajan tasalla, huomioiden tulevan tulorekisterin tuomat mahdollisiin menetelmätapoihin liittyvät muutostarpeet.
 • Tehdään palkkaa ja/tai osinkoa optimointivertailu ja näihin liittyvä ennakointi.
 • Tarkistetaan ovatko toukokuussa 2018 voimaantulleen GDPR tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat velvollisuudet ja vastuut tarkasteltu, huomioitu ja tarvittavat toimenpiteet tehty.
 • Huolehditaan, että yrityksen toimintaan liittyvät toimeksianto-, yhteistyö- ja muut sopimukset sidosryhmien kanssa on sovittu kirjallisesti ja dokumentoitu.
 • Rekisteritietojen ajantasaisuuden tarkastelu on myös tärkeää tehdä vuosittain. Esimerkkinä näistä tiedoista ovat kaupparekisterin tietojen osalta mm. hallituksen jäseniä ja tilintarkastusta koskevat tiedot sekä LEI-tunnus arvopaperikauppaa harjoittaville yrityksille.
 • Mikäli yrityksen liiketoiminnassa ja toimialassa on tapahtunut muutoksia, on ne hyvä käydä läpi sekä tarkastella myös verotuksen näkökulmasta esimerkiksi arvonlisäverotuksen kannalta, ovatko kaikki yhtiön toiminta arvonlisäverollisuuden piirissä.
 • Tehdään vaihto-omaisuuden arvo- ja varastonmuutos tarkastelu ja analysoidaan sen vaikutus liiketoiminnan tulokseen ja verotettavaan tuloon.
 • Tarkastetaan käyttöomaisuuden tilanne ja siihen liittyvä poistosuunnitelmat.

Myös verotukseen ja veroilmoittamiseen on tulossa muutoksia keväällä 2019. Tästä kirjoitan tarkemmin seuraavassa blogissani. Tilinpäätökseen valmistelu kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Mikäli edellä mainitulla listalla on asioita, joiden sparrailuun tarvitset apua, otathan yhteyttä lähimpään Azetsin tilitoimistoon.

Kirjoittajasta Eeva Markkanen

Business Advisor, Azets Varkaus