Pyörä keksitään esimiestyössä päivittäin uudestaan

HR | 08.04.2013

Kirjoittaja Azets Finland

Käytännöt, prosessit ja rakenteet – esimiehen ja johtajan paras työkalu. Kunhan ne ovat kunnossa, on loppu kuin tanssia vaan. Tai ehkä ei sittenkään.Esimiesvalmennuksia Virvossa jo pitkään vetäneet Kirsi Ikonen ja Maria Setälä kiteyttävät mistä esimiestyön problematiikka usein kumpuaa: ”Usein esimiehet eivät ole täysin tietoisia esimiesroolin merkityksestä. Esimiehen vastuista puhutaan paljon, mutta se toinen puoli eli oikeudet saattavat unohtua.” Virvon esimiesvalmennuksen tarkoituksena on päivittää esimiesten henkilöstöjohtamisen osaamista, selkeyttää organisaatiossa jo olemassa olevia suuntaviivoja sekä tuoda henkilöitä yhteen ja näin kokemusten kautta yhtenäistää esimiestoimintaa. Kyse ei ole monistettujen HR-mallien luennoimisesta yrityksestä toiseen, vaan yrityksen omien käytäntöjen ja nimitysten sisällyttämisestä kiinteäksi osaksi Virvon käytännönläheistä valmennusta. ”Suomeksi siis esimiesvalmennuksessa käydään läpi ja päivitetään yrityksen omia käytäntöjä ja luodaan parempia valmiuksia omaan esimiestyöhön, jotta ruohonjuuritasolla toteutuva käytännön johtaminen on tasa-arvoista kaikille työntekijöille, mielekästä esimiehille ja vie firmaa haluttuun suuntaan. Ennen kaikkea Virvon esimiesvalmennuksen tarkoitus on yhtenäisen esimiestoiminnan keinoin mahdollistaa liiketoiminnan kehitys ja kasvu. Ja siitähän bisneksessä ja yritystoiminnassa on kyse. Siitä hyötyvät kaikki.”

 

Esimiestyössä ja viime kädessä koko yritystoiminnan pyörittämisessä kyse on ihmisistä. Ja kun ihmiset johtavat ihmisiä, tulkinnanvaraa ja vaihtelua on väkisinkin mukana. Työntekijöitä on monenlaisia ja kaikki haluavat tulla johdetuksi yksilöllisesti, mutta tasa-arvoisesti. Se, että on luotu käytännöt ja prosessit joiden mukaan toimia, ei takaa niiden yhtäläistä ja tasa-arvoista toteutumista. Usein ongelmatilanteita syntyy, kun toinen esimies joko tulkitsee asioita toisin tai ei ole täysin tietoinen ohjeistuksista ja käytännöistä. Henkilöstön näkökulmasta kyse on arjen asioista, esimerkiksi siitä, mikä on työaikaa ja mikä ei? Miksi toisessa tiimissä pitää leimata itsensä tupakkatauolle ja toisessa ei? Virvon esimiesvalmennuksissa ei kaihdeta arjen käytännön tilanteiden käsittelyä, vaan keskustelemme näistäkin asioista yhdessä ja luomme niille yhteiset pelisäännöt.

Esimiestyössä vuorovaikutustaidot ja palautteen – niin hyvän kuin rakentavankin – antaminen on keskiössä. Esimerkiksi ongelmiin puuttuminen voi joillekin esimiehille olla epämukavuusalueella, jolloin haastavat tilanteet on helpompi katsoa läpi sormien. Muut voivat kokea epäoikeudenmukaisuutta, kun toinen työntekijä saa erikoisvapauksia tai pääsee ns. pälkähästä. ”Kiittäminen saatetaan kokea suomalaisessa kulttuurissa jopa kornina ja kielteisen palautteen antamista arastellaan. Pahimmassa tapauksessa toimintaa liittyvä palaute kerätään kehityskeskusteluun, jolloin se tykitetään kerralla koko vuoden osalta. Kuitenkin pitäisi muistaa, että moni saa mielellään jatkuvaa palautetta toiminnastaan tietääkseen tekeekö oikeita asioita. Ja positiivinen palaute on tutkitusti kielteistä palautetta paljon merkittävämpi suorituksen ohjaamisen keino. Palautteenannon ei tarvitse aina olla niin virallista. Hyvin voi sanoa ohimennen kahden kesken, että loistavaa työtä tai muistuttaa ensi kerralla ilmoittamaan myöhästymisestä hetimmiten.”

Esimiesvalmennuksessa päivitetään ja informoidaan yrityksessä jo olemassa olevia ohjeistuksia, sekä keskustellaan käytännöistä ja niistä haasteista, joiden kanssa esimiehet päivittäin painivat. ”Saamamme palautteen mukaan nimenomaan parasta antia on ollut se, kun esimiehille muodostuu luonteva foorumi kokemusten vaihtoon ja vertaistuen saamiseen Virvon esimiesvalmennuksen avulla. Monesti tällaista yhteistä foorumia ei ole ja jokainen esimies on joutunut keksimään pyörän itse uudestaan joka päivä, vaikka samojen asioiden äärellä kaikki painivat yhtälailla.” Eräskin asiakas jatkoi esimiesvalmennuksen jälkeen yhteistä tapaamiskäytäntöä tiedon jatkuvan jakamiseen ja omien käytäntöjen kehittämiseen. Toisessa yrityksessä suuri oivallus esimiehille syntyi henkilöstöjohtamisen vuosikellon yhdessä laatimisen myötä. Lopputuloksena esimiehet ymmärsivät konkreettisesti, mitä budjetti ja toimintasuunnitelma tarkoittavat oman tiimin johtamisen kannalta. Täytyy varmistua, että tiimissä on riittävä määrä resursseja ja riittävä määrä oikeanlaista osaamista. Toimintasuunnitelma kun harvoin toteutuu ilman tekijöitä.

Liian usein esimiesvalmennuksissa keskitytään henkilöstöjohtamisen teorioihin niin ylätasolla, että esimiehille ei synny kosketuspintaa oman esimiesarjen ja oman yrityksen konkreettisiin haasteisiin. Virvon esimiesvalmennuksessa yhdistyvät konkretia, yhdessä keskustelu ja yrityksen liiketoiminnan erityispiirteet. ”Kun pyörä keksitään kerran kunnolla, kaikki osaavat sitä käyttää ja sitä kehitetään edelleen yhdessä, tulee tekemiseenkin kummasti enemmän tehoa ja vauhtia.”

Haastateltavana: Service Manager Kirsi Ikonen ja Legal Advisor Maria Setälä

Leena Kuitunen
Leena työskenteli Virvossa vuosina 2011-2014. Hän vastasi asiakkaiden rekrytointitoimeksiantojen toteuttamisesta. Hänellä on vahva visuaalinen ja viestinnällinen osaaminen, minkä lisäksi hän taitaa sosiaalisen median keinot ja väylät rekrytoinnissa ja potentiaalisten kandidaattien löytämisessä.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.