Perustaja­urakointi tilinpäätöksessä

Taloushallinto | 13.10.2017

Kirjoittaja Anu Lukander

Perustajaurakointi tilinpäätöksessä on ajankohtainen keskustelunaihe vuodenvaiheen tilinpäätösten lähestyessä. Kirjanpitolautakunta antoi kesäkuussa 2017 uuden yleisohjeen perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Uuden yleisohjeen myötä perustajaurakoinnin tulojen ja menojen kohdistaminen ja varojen arvostus voidaan tehdä samoilla periaatteilla sekä tuloverotuksessa että kirjanpidossa eikä tilapäistä jaksotuseroa näin synny. Samalla kirjausketjun aukottomuus pääkirjanpidon, tilinpäätöksen ja tuloveroilmoituksen välillä toteutuu aikaisempaa paremmin.

Uusi yleisohje huomioi kirjanpitolakiin ja -asetukseen vuonna 2016 tulleet muutokset sekä uuden pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä annetun asetuksen määräykset. Uuden yleisohjeen noudattaminen tulee pakolliseksi kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen, siis vuonna 2021 päättyvällä tilikaudella. Uutta ohjeistusta voi vapaaehtoisesti soveltaa jo tilikaudelta 2017 tehtävässä tilinpäätöksessä.

KILAn yleisohjeen tarkoituksena on ollut yhtenäistää perustajaurakointitoiminnan kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöjä hyvän kirjanpitotavan periaatteen mukaisesti jo ensimmäisestä, vuonna 1994 julkaistusta yleisohjeesta alkaen. Vuoden 2017 uuden yleisohjeen tavoitteena on lisäksi huomioida Verohallinnon perustajaurakoinnin käsittelystä vuosien varrella antamaa ohjeistusta.

Tutustu Azetsin kirjanpitopalveluihin.

Tuloutus luovutushetkellä

Uudessa ohjeessa on säilytetty perustajaurakoinnin määritelmä ennallaan, mutta tuloutuksen käsittely on jätetty suppeaksi. Edellisessä yleisohjeessa oli annettu erikseen ohjeistusta perustajaurakoinnin valmiusasteen mukaisesta osatuloutuksesta, mutta uuden yleisohjeen kohdassa 3. on todettu ”Suoriteperiaatteen mukainen tilinpäätöskäsittely on pääsääntönä”, eikä osatuloutuksesta ole ohjeessa mainintaa.

Kirjanpitolaissa säädetään edelleen oikeus kirjata pitkän valmistusajan suoritteesta tuloa valmiusasteen perusteella, joten perustajaurakoinnin yleisohjeen muutos ei sinänsä sulje pois osatuloutuksen mahdollisuutta perustajaurakoinnissa. KILA on antanut osatuloutuksesta oman yleisohjeen 30.9.2008.

Tilinpäätöksen liitetiedot

Uudessa yleisohjeessa määritellään tilinpäätöksen liitetietoina ilmoitettavat asiat huomioiden vuonna 2016 voimaan tulleet kirjanpitolain ja -asetusten muutokset. Liitetietoina mainittavista seikoista on selkeä taulukko esimerkkeineen yleisohjeen liitteenä.

Perustajaurakoitsijan tilinpäätöstä koskevat yrityksen koosta riippuen joko pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen (PMA) tai kirjanpitoasetuksen (KPA) määräykset. PMA  tuli voimaan uutena asetuksena vuonna 2016 ja KILA huomioi nämä säännökset uudessa yleisohjeessaan. Yleisohjeessa viitataankin pien- ja mikroyritysasetukseen, jonka perusteella perustajaurakoitsijan tulee aina antaa liitetieto rakennushankkeiden tuloutustavasta sekä varojen arvostuksesta sekä pien- että mikroyrityksessä. Näiden lisäksi perustajaurakoitsijan tulee aina selvittää liitetietona liiketoimet intressitahojen kanssa. Intressitahoksi luetaan perustajaurakoinnin kohdeyhtiöt, koska näissä yhtiöissä perustajaurakoitsijalla on päätösvalta.

Pientä suuremman yhtiön on aina annettava liitetieto arvostus- ja jaksotustavoista kirjanpitoasetuksen perusteella. Lisäksi KILA suosittaa uudessa yleisohjeessa, että liitetietona selvitetään miten urakkasopimusten mukaiset suoritukset ja saatavat on käsitelty tilinpäätöksessä.

Toimintakertomus

Mikäli perustajaurakoitsijan on kirjanpitolain perusteella annettava toimintakertomus, tulee kertomuksessa esittää kuinka perustajaurakointikohteiden tuotot on käsitelty tuloslaskelmassa sekä kuinka kohdeyhtiön ja perustajaurakoitsijan väliset saatavat ja velat on esitetty taseessa. Lisäksi toimintakertomuksessa tulee selvittää urakkasopimusten ja keskinäisten velkojen ja saatavien vaikutusta tuloksen muodostumiseen ja perustajaurakoitsijan taloudelliseen asemaan.

Yrityksen toimialan ja yrityskohtaiset tarpeet huomioivan raportoinnin ennakoiva suunnittelu on tärkeä osa taloushallinnon ohjausta. Asiantuntevasti rakennettu talousraportointi tukee yrittäjän päätöksentekoa. Tee perustajaurakoinnin tilinpäätös ajoissa – vuodenvaihteen 2017 tilinpäätökseen kannattaa varautua jo nyt. Ota yhteyttä tilitoimistomme asiantuntijoihin, autamme mielellämme perustajaurakoinnin tilinpäätökseen liittyvissä asioissa.

Kirjoittajasta Anu Lukander

Vertikaalivetäjä, KLT Azets, Lappeenranta