Tuloverotuksen tulolähteet – muuttuuko tulolähdejako?

Taloushallinto | 29.08.2017

Kirjoittaja Eeva Markkanen

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä työstää parhaillaan ehdotuksia tulolähdejaon poistamiseksi vuonna 2018. Työryhmän tehtäväksi kuuluu ehdotusten tekeminen tulolähdejaon poistamiseksi elinkeino- ja tuloverolain väliltä. Aikaa työryhmälle on annettu syyskuun 2017 loppuun. Nykyisellään verotuskäytännössä voimassa oleva tulolähdejako lisää merkittävästi yritysten hallinnollista taakkaa sekä joissakin tilanteissa verokustannuksia. Laskenta- ja verokustannusten lisäksi tulolähdejako aiheuttaa myös lainsoveltamis- ja tulkintaongelmia. 

Tulolähdejako käytännössä

Tulolähdejaossa yrityksen verotettava tulo jaetaan kulloisenkin toiminnan tarkoituksen mukaisesti kolmeen eri tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan tulolähteeseen (EVL), maatalouden tulolähteeseen (MVL) sekä henkilökohtaiseen tulolähteeseen (TVL).

Teknisesti yritykset joutuvat ratkaisemaan tulolähdejaon seurannan taloushallinnon järjestelmissään erillisenä seurantana siten, että tuottojen ja kulujen käsittelyvaiheessa erät kohdennetaan ajantasaisesti toiminnan tulolähteiden mukaisesti. Verotettava tulo lasketaan kunkin tulolähteen soveltamisalaan kuuluvalle toiminnalle erikseen. Tämä huomioidaan myös yrityksen ennakkoveroissa ja tilikauden päätyttyä laadittavalla veroilmoituksella kullekin tulolähteelle erikseen vahvistettavan verotettavan tulon tai tappion mukaisesti.

Tulolähdejaon haasteet

Tulolähdejakoon liittyviä lainsoveltamis- ja tulkintaongelmia aiheuttavat mm. se, että säännökset ovat yleisluonteisia eivätkä ne mm. kerro sitä, minkälainen toiminta on riittävän riskipitoista, jotta tuloa voidaan pitää varsinaisena liiketoimintana ja näin ollen elinkeinoverolain mukaan verotettavana. Tämä tulkinnanvaraisuus synnyttää epävarmuutta sekä hallinnollisia kustannuksia niin yrityksille, Verohallinnolle kuin muutoksenhakuviranomaisille. Verotusta uudistettaessa tulolähdejakoa on useaan otteeseen esitetty poistettavaksi.

Yritysmuodolla ei ole merkitystä

Tulolähdejako ei siis riipu yritysmuodosta, vaan kaikilla verovelvollisilla voi olla kaikki kolme erillisesti verotettavaa tulolähdettä. Jos esimerkiksi osakeyhtiö harjoittaa varsinaisen liiketoimintansa eli elinkeinotoimintansa lisäksi maataloutta, yhtiötä verotetaan erillisesti EVL:n ja MVL:n tulolähteiden tulosta. Jos osakeyhtiö lisäksi esimerkiksi vuokraa varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia huoneistoja tai tiloja ulkopuolisille, sille voi muodostua verotuksessa vielä henkilökohtainen eli TVL-tulolähde.

Näiden kaikkien tulolähteiden verotettava tulo ja/tai tappio vahvistetaan erikseen, ja tulolähteen verotettavasta tulosta osakeyhtiö maksaa tällä hetkellä 20 %:n yhteisöveron. Vahvistetun tappion saa vähentää vain ko. tulolähteen tuloksesta ja vahvistetut tappiot vähennetään 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa tulolähteeseen syntyy.

Poikkeuksena tappion vähentämisen osalta muistettava henkilöyrittäjän verotus, esimerkiksi maataloustoiminnan osalta maatalousyrittäjältä tappio joko vahvistetaan maatalouden tappioksi tai siirretään osittain tai kokonaan vähennettäväksi yrittäjän saman vuoden pääomatuloista. Pääomatuloista vähentämistä on vaadittava esimerkiksi maatalouden veroilmoituksella.

Tulolähteiden verotuksessa on eroja 

Kutakin tulolähdettä varten on oma tuloverolaki, joka määrää, miten verotettava tulos lasketaan. Määräävää kussakin tulolähteessä on tulonhankkimistoiminnan luonne.

Yritystoiminnassa ja verotuksessa on mietittävä vielä erikseen eri tulolähteiden verotuksen kannalta katsoen seuraavat kysymykset:

  • Mikä on yrityksen toiminnan luonne ja tarkoitus? Onko yrityksellä useampia tulolähteitä?
  • Jos on erillisiä tulolähteitä, miten kulut, tuotot ja omaisuus jakautuvat eri tulolähteisiin sekä miten mm. verotuslaskenta tuotetaan tulolähteittäin?
  • Tulolähteiden verotettavan tulon ja/tai tappioiden käsittely? Toisen tulolähteen verotettavasta tulosta ei voi vähentää toisen tulolähteen tappiota. Tappiot siis vahvistetaan tulolähteittäin ja voidaan vähentää vain samassa tulolähteessä seuraavan kymmenen verovuoden aikana.
  • Vaikutukset nettovarallisuuteen? Omaisuus kuuluu siihen tulolähteeseen, jota se pääasiallisesti palvelee.

Osakeyhtiöiden tulolähdejaosta luopumisen valmistelu on siis käynnissä. Poistuuko se vuonna 2018 tai sitten ei? Me Azetsilla seuraamme tilannetta ja kerromme jatkossakin muutoksesta sekä käytännön seurantaa helpottavista toimista. Mikäli voimme olla avuksi, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Kirjoittajasta Eeva Markkanen

Business Advisor, Azets Varkaus