Miten HR on ulkoistettu pk-yrityksissä?

HR | 30.09.2014

Kirjoittaja Azets Finland

Teetimme keväällä tutkimuksen opinnäytetyönä pk-yritysten HR-palveluiden hankinnasta ja ulkoistamisesta. Mia Ahlqvistin Haaga-Helia ammattikorkeakoululle tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miksi ja miten suomalaiset pk-yritykset ulkoistavat henkilöstötoimintojaan, mitkä tekijät vaikuttavat HR-palveluiden hankinnan päätöksentekoprosessiin sekä mitä ominaisuuksia palveluntarjoajalta toivotaan. Tutkimus on laajuudeltaan suuntaa-antava, mutta kyselyn ja haastatteluiden perusteella HR-ulkoistamisen voidaan todeta olevan kasvava trendi myös pk-yritysten keskuudessa.

HR-palveluiden ulkoistaminen ja ostaminen kasvussa

Halu keskittyä ydinosaamiseen on kasvanut ja samalla luonnollisesti trendin haistaneiden ulkoistuspalveluita tarjoavien yritysten määrä. Tutkimukseemme osallistuneista vastaajista 70,8 prosenttia on ulkoistanut tai ostanut HR-palveluja. Eniten yritykset hankkivat esimiesvalmennuspalveluita: puolet kaikista kyselyyn osallistuneista oli hankkinut esimiesvalmennuksia ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Toiseksi eniten eli 45,8 % kaikista kyselyyn osallistuneista oli ulkoistanut palkanlaskentansa joko kokonaan tai osittain. Vähiten yritykset olivat ulkoistaneet työsuhdeneuvonta- ja -juridiikkapalveluita (16,7 % kaikista yrityksistä) sekä HR-raportointia (12,5 % kaikista yrityksistä). Vastausten perusteella tehtyihin ulkoistuksiin on pääsääntöisesti oltu tyytyväisiä. Yritykset, jotka eivät ole ulkoistaneet HR-toimintojaan pitävät pääasiallisina syinä kielteiselle ulkoistamispäätökselle yrityksen oman osaamisen vahvuutta sekä hintasyitä.

Mitkä kriteerit vaikuttavat päätöksentekoon ulkoistamisprosessissa?

Vastaajilta kysyttiin miten tärkeäksi he kokevat heille kyselyssä esitetyt valintakriteerit ulkoistus- ja hankintapäätöksien suhteen. Tästä kriteerilistauksesta tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat ”erityisosaamisen saatavuuden turvaaminen” ja ”tasalaatuisen palvelun takaaminen”. Tärkeitä tekijöitä olivat myös ”mahdollisuus keskittyä ydinliiketoimintaan” sekä ”henkilöstöresurssien joustavuus”. Palveluntarjoajan valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkeimmiksi taas nousivat palvelun laatu (83,3 % vastaajista), palveluntarjoajan joustavuus (62,5 % vastaajista) ja saavutettava kustannushyöty (58,3 % vastaajista).

Mikä erottaa hyvän palveluntarjoajan huonosta?

Tutkimuksessamme vastaajia pyydettiin myös kuvailemaan, mitkä tekijät erottavat hyvän palveluntarjoajan huonosta. Hyviksi koettuja palveluntarjoajia vastaajat kuvailivat muun muassa seuraavien sanojen avulla: osaa asettua asiakkaan asemaan, realistinen ja käytännöllinen, pyrkii vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, perehtynyt sekä tarjoaa selkeitä ratkaisuja. Vastausten perusteella merkittävin ero hyvän ja huonon palveluntarjoajan välillä on aito asiakkaan tarpeen ymmärtäminen; hyvä palveluntarjoaja tutustuu asiakkaaseen ennalta, ja ymmärtää pk-yrityksen ja toimialan haasteet ja tarpeet.

Mitä tulokset meille kertovat?

Virvo on tarjonnut HR-palveluita asiakkailleen jo 10 vuoden ajan – yrityksemme on syntynyt siitä ajatuksesta, että HR-toimintojen tarjoaminen palveluina tukee asiakkaidemme ydintoimintaa sen tarpeiden mukaan, oikea-aikaisesti ja täsmällisin keinoin. Seuraamme ilolla kuinka HR-palveluiden ulkoistamiseen on herätty pk-yrityksissäkin viime vuosien aikana, olemme oikealla tiellä ja palvelumme vastaavat HR-organisaatioiden tarpeisiin. Yllä mainitut palveluntarjoajan kriteerit ovat myös niitä, joista olemme saaneet palautetta onnistuessamme. Silti – tulosten perusteella käsi sydämelle, kuulemmeko me ja muut palveluntarjoajat oikeasti aina mitä asiakas tarvitsee? Menestyäksemme meidän täytyy edelleen pitää kirkkaasti mielessämme toiminnassamme onnistumisen kriteerit: tunne, paneudu, kuuntele, pysy selkeänä ja ratkaise. Ja siihen aiomme panostaa, sillä herkkyys asiakkaiden tarpeille on se seikka, joka pitää meidät liikkeellä tulevinakin vuosina.

 

Kirjoittaja: Marjomaa-Mäkinen Maritta
Maritta on vahva prosessiosaaja ja hän vastaa Virvossa ulkoistuspalveluiden kokonaisuuden johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on toiminut urallaan monipuolisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä. Hänen erityisosaamistaan kokonaisvaltaisen henkilöstötoimintojen johtamisen ohella ovat projektijohtaminen, kouluttaminen, palvelukeskukset, esimiestyö ja prosessien kehittäminen.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.