Lakisääteiset suunnitelmat – kooste

HR | 19.05.2015

Kirjoittaja Azets Finland

Työnantajan lakisääteiset suunnitelmat ja niiden kokoaminen on aihe, joka askarruttaa monessa organisaatiossa. Halusimme vastata aiheesta nouseviin kysymyksiin ja järjestimme tiistaina 19.5.2015 aiheesta aamiaistilaisuuden, joka täyttyi ennätysajassa. Aiheesta on selkeästi kiinnostuksen myötä blogiksikin asti, joten jaan alla Virvon Legal Advisorien Pauliina Sippolan ja Niina Karjusen esityksen pääkohdat.

Minkälaiset lakisääteiset suunnitelmat organisaatiolla tulee olla vuosina 2015 & 2016?

Vuoden alusta 2015 astui voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki ja samanaikaisesti tasa-arvolakiin tuli muutoksia. Pauliina ja Niina kävivät alkuun läpi tärkeimpiä kohtia näistä muutoksista.

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla on yleinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Työnantajalla on yli 30 työntekijän organisaatioissa myös velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöstä ei ole tarkempaa rakenneohjetta, vaan suunnitelman sisältö ja laajuus määräytyvät pitkälti työpaikan tarpeiden mukaan. Työsopimuslain syrjintäkielto on muuttunut viittaukseksi yhdenvertaisuuslakiin, mutta työsopimuslaissa on edelleen osa-aikaisten ja määräaikaisten työntekijöiden syrjintäkielto sekä työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus. Erityisesti Pauliina painotti sitä seikkaa, että yhdenvertaisuuden yleinen edistämisvelvollisuus koskee jokaista työnantajaa, oli organisaation koko yli taikka alle 30 henkilöä.

Tasa-arvolaissa tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä on täydennetty ja täsmennetty ja mukaan on tullut uusi, aikaisempaa tarkempi säännös palkkakartoituksesta, joka tulee tehdä osana tasa-arvosuunnitelmaa. Tasa-arvolain uudet säännökset on otettava huomioon seuraavan kerran suunnitelmia päivitettäessä.

Pauliina ja Niina kävivät yleisellä tasolla läpi, minkälaisia kirjallisia suunnitelmia erikokoisissa organisaatioissa tulee olla, sekä miten henkilöstö tulee ja kannattaa ottaa mukaan suunnitelmien laatimisprosessiin. Havainnolliset, keskeisiin säännöksiin perustuvat taulukot löytyvät alla olevasta SlideShare-diaesityksestä.

Mitä vaatimuksia henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma pitävät sisällään?

Kattavan yleiskatsauksen ja lyhyen keskusteluhetken jälkeen Pauliina ja Niina kävivät vielä läpi kattavammin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöjä esitykseen rakennetun kuvan kautta. Ks. SlideShare – esitys alla.

Keskustelua käytiin erityisesti koulutussuunnitelmasta ja tasa-arvolain edellyttämästä palkkakartoituksesta. Koulutussuunnitelman osalta pohdittiin yhtäältä, kuinka yksityiskohtaisesti koulutukset tulee kirjata koulutussuunnitelmaan ja toisaalta todettiin tähänastisen kokemuksen perusteella, että veroetu voi jäädä vähäiseksi verrattuna siihen työmäärän, jota koulutusten seuraaminen organisaatiolta edellyttää.

Yhdenvertaisuussuunnitelman sisältö mietitytti myös: Pauliina ja Niina esittelivät yhden esimerkin siitä, millainen suunnitelma voisi olla sisältäen mm. kuvauksen suunnitteluprosessista, tilannekartoitus-osion ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tasa-arvolain mukainen palkkakartoitus kirvoitti yleisöstä monta kysymystä, joissa pohdittiin mm. sitä, miten palkkakartoitus on mahdollista toteuttaa organisaatioissa, joissa sukupuolijakauma on hyvin nais- tai miesvaltainen. Aiheesta keskusteltiin ohjenuorana se, että mahdollisuuksien mukaan henkilöstö- tai työntekijäryhmiä tulee yhdistellä esim. siten, että tietoja saadaan vertailtua jollakin tasolla. Koska yksittäisen työntekijän palkat eivät saa käydä ilmi selvityksestä, voidaan yleisohjeena pitää, että kussakin vertailtavassa palkkaryhmässä tulee olla aina vähintään viisi henkilöä.

Pauliina ja Niina painottivat, että lakisääteiset suunnitelmat ovat parhaimmillaan oiva väline organisaation henkilöstöstrategian tekemiseksi näkyväksi ja konkreettiseksi organisaation kaikilla tasoilla. Tilaisuuden lopuksi käytiinkin läpi vielä lyhyesti suunnitelmien tekemisestä syntyviä käytännön hyötyjä organisaatiolle alla olevan SlideShare-diaesityksen mukaisesti.

Kiitos kaikille osallistujille hyvistä kysymyksistä ja keskustelusta. Tilaisuuden parhaat palat julkaisimme myös Twitterissä.

 

Jemina Myllys

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.