Koronakriisin tuomat väliaikaiset verohelpotukset

Taloushallinto | 09.04.2020

Kirjoittaja Heidi Timperi

Olemme koonneet tähän kirjoitukseen tiivistetysti verottajan kädenojennukset koronakriisin aikana. Tämän keinovalikoiman pohjalta on helpompi pohtia yrityksesi tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja.

Ennakkoverojen muutoshakemukset aiempaa helpommin

Yhtiö maksaa vuosittain tuloveroa. Esimerkiksi osakeyhtiöillä tämä on 20 % verotettavasta tulosta ja tätä tuloveroa maksetaan usein kuukausittain (tai harvemmin) ennakkoon niin kutsutuilla ennakkoveroilla. Nämä ennakkoverot määrätään käytännössä edellisten vuosien tulotason mukaan, joten tämän hetken haastavassa taloustilanteessa arvio voi olla epärealistisen suuri. Verohallinto on tilapäisesti helpottanut ennakkoverojen hakemusmenettelyä siten, että yhtiön ei tarvitse lähettää liitteeksi kirjallisia lisäselvityksiä arvioidun tuloksen muodostumisesta.

Tuloveron ja sen ennakoiden osuus yhtiön kassanhallinnassa on usein hyvin merkittävässä roolissa. Ennakkoverojen taso on nyt erityisesti koronakriisin vuoksi järkevää sopeuttaa yhtiön tilanteeseen ja hakea tapauskohtaisesti vaikka kokonaan pois. Lopullinen verotus määräytyy joka tapauksessa tilikauden tuloksen mukaan, ja tuolloin ennakkoon maksetut verot suhteutetaan lopulliseen verotukseen. Jos koronakriisin helpottumisen myötä huomaa tulosarvion ja ennakkoverojen määrän olevan liian alhaalla, muutoshakemuksella ennakot voi ottaa uudelleen käyttöön tai niiden tasoa voi helposti nostaa.

Yhtiön voi olla (kaikki muut edellytykset huomioon ottaen) mahdollista myös tasapainottaa oman verotettavan tuloksen kertymistä muuttamalla omaa tilikauttaan. Tilikauden muutoksissa on syytä kuitenkin noudattaa tarkkaa harkintaa, sillä tilikauden muuttaminen ei joka tilanteessa ole järkevää tai edes sallittua. Tähän voi vaikuttaa yhtiöjärjestyksen määräykset, osakkaiden tahtotila ja esimerkiksi muut verotukselliset asiat. Tilikauden pituudesta säädetään myös laissa, joten mitä tahansa muutoksia ei ole mahdollista tehdä.

Maksujärjestely helpotetuin ehdoin 25.3.2020 alkaen

Verovelvollinen voi saada maksujärjestelyjä omille veroilleen nyt poikkeuksellisesti ilman lisäselvitystä, kunhan veroja ei ole tällä hetkellä ulosotossa ja kunhan kaikki veroilmoitukset ja tulorekisteri-ilmoitukset on annettu. Maksujärjestelyyn hakeutumista on siis helpotettu siten, että varsinaisia perusteluja maksujärjestelyjen tarpeellisuudelle ei ole välttämätöntä antaa.

Verovelvollinen voi itse valita maksuerien määrän (suurin sallittu maksuerien määrä on 21). Maksuerät erääntyvät maksujärjestelypäätöksen mukaisesti kuukausittain. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi vasta 3 kuukauden päästä (normaalisti jo 1 kuukauden päästä) hakemuksen hyväksymisestä, todennäköisesti aikaisintaan elokuussa. Tämä johtuu siitä, että lainsäädäntö ei ole kaikilta osin vielä valmis ja tullee voimaan todennäköisesti huhtikuussa, jolloin aikaisintaan toukokuun alusta (arvio) alkaen Verohallinto voi antaa hyväksyttyjä maksujärjestelypäätöksiä. Lisäksi maksujärjestelyssä oleville veroille määrätään nyt poikkeuksellisesti alempi viivästyskorko 4 % (normaalisti 7 %). 

Haku alkanut 25.3.2020, jolloin ensimmäisten hakijoiden osalta myös maaliskuun verovelat on voitu hakea maksujärjestelyihin. Maksujärjestelypyynnön hakemisen ja hyväksymisen jälkeen uudet verovelat tulevat automaattisesti mukaan maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti. Maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä tällä hetkellä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

On hyvä huomioida, että maksujärjestelyssä olevat verovelat tulevat myöhemmin maksettavaksi korkojen kera, joten täysin "ilmaista" tämä maksuaika ei ole. Tämän vuoksi maksujärjestelyjä kannattaakin hakea vain tarpeeseen, eikä varmuuden vuoksi.

Veroilmoitukset suositeltavaa antaa ajallaan - poikkeuksia myönnetään erityisestä syystä

Tulovero- tai kiinteistöveroilmoitukselle lisäaikaa erityisestä syystä

Verohallinto antaa yhden kuukauden lisäaikaa tuloveroilmoitukseen niille yhteisöille, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä. Tämän johdosta tuloveroilmoitus on annettava viimeistään viiden (5) kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisön tilikausi on päättynyt. Niille, joiden tilikausi on kalenterivuosi ja tilikausi on siis päättynyt 31.12.2019, tämä tarkoittaa sitä, että tuloveroilmoitus on annettava viimeistään 1.6. (31.5. ollessa sunnuntai), normaalin 30.4. sijaan. 

Muutoin tulovero- tai kiinteistöveroilmoitukselle on mahdollista saada lisäaikaa erityisestä syystä (esimerkiksi siitä syystä, että ilmoituksen antaminen viivästyy sairastumisen tai karanteenin johdosta). Hakemuksen on oltava Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. Hakemukseen riittää vapaamuotoinen selvitys, Verohallinto ei ota vastaan lääkärintodistuksia tms.

Tulorekisteri-ilmoitusten myöhästymismaksuja ei peritä

Tulorekisteri-ilmoitusten antaminen ajallaan on suotavaa muun muassa jo yllä esitetyn maksujärjestelyihin pääsemisen vuoksi. Tulorekisteri-ilmoitusten viivästymisistä ei nyt kuitenkaan tulla perimään myöhästymismaksuja vuonna 2020.

Oma-aloitteisten verojen (esim. arvonlisävero, työnantajan maksut) ilmoitusten myöhästymismaksuja voi erityisestä syystä jättää perimättä

Oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei voi saada lisäaikaa. Jos ilmoitus myöhästyy erityisestä syystä (esimerkiksi sairastuminen tai karanteeni), on mahdollista pyytää Verohallinnolta, että jo määrätty myöhästymismaksu jätetään perimättä. 

Arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostettu

Verohallinto on luvannut tehostaa erityisesti arvonlisäveroilmoitusten ja sitä kautta rahapalautusten käsittelyä aiemmasta. Verohallinnon sivujen mukaan keskimääräinen käsittelyaikaennuste ALV-ilmoituksille on ollut noin viisi (5) viikkoa, mutta nyt pyritään siihen, että suurin osa ALV-ilmoituksista olisi käsitelty noin viikossa. Tämän jälkeen palautuksia on mahdollista maksaa asiakkaille. On hyvä huomioida, että ALV-palautusten käsittely riippuu myös siitä, millaisia käsittelyvalintoja verovelvollinen on tehnyt omassa OmaVero-palvelussaan. Tämä on hyvä tarkistaa yhtiön OmaVeron käyttäjän kanssa.

Maksunlykkäystä voi hakea myös auto- ja valmisteverolle

Verohallinto on luvannut maksunlykkäystä myös auto- ja valmisteverolle. Tämä on erikseen haettava.

Ravintoetua voi tilapäisesti käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin

Verohallinto on päivittänyt omaa luontoisetuohjettaan, ja tämän mukaisesti ravintoetua on nyt tilapäisesti mahdollisuus käyttää myös aterian kuljettamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Aiemmin tämä ei ole ollut mahdollista, sillä vain aterian maksaminen ravintoedulla on ollut sallittua. Tämä tilapäinen muutos on voimassa 24.3.2020 - 31.8.2020. Ravintoedun määrään ja muihin ehtoihin ei ole tehty muutoksia. Ravintoetua ei voi esimerkiksi käyttää einestuotteiden (esim. mikro- ja pakasteruoat) ostamiseen. Työnantaja voi tarjota ravintoetuna vuonna 2020 enintään 10,70 euroa jokaista työssäolopäivää kohti.  

Yrittäjän tai työntekijän henkilökohtainen verotus vuonna 2020

Myös yrittäjän tai työntekijän omassa, henkilökohtaisessa verotuksessa vuodelle 2020 voi olla järkevää tehdä muutoksia ennakkoveroihin tai verokorttiin jo nyt, jos esimerkiksi tulotaso tippuu aiemmasta merkittävästi. On hyvä kuitenkin huomioida, että myös etuudet (esimerkiksi työmarkkinatuet) ovat pääosin veronalaista tuloa. 

Lisääntyneistä etätöistä johtuen, monelle voi syntyä oikeus työhuonevähennykseen vuodelle 2020. 

Matkakuluihin voi joutua tekemään pienennyksiä, jos työssä käymiseen tai töiden tekemiseen liittyvä matkustaminen vähenee (esimerkiksi lisääntyneistä etätöistä johtuen). On hyvä huomioida, että omavastuuosuuskin kyllä pienenee esimerkiksi työttömyysjaksojen vaikutuksesta. 

Ulkomaantyöskentelyn verovapaus (TVL 77 §) - kuuden kuukauden sääntö ja pakottava syy: Tuloverolaki sisältää säännön, jonka mukaan ulkomailla työskentelyä voidaan pitää Suomessa verovapaana, jos työskentelyjakso on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta. Saman lain säädöksissä on myös lisäehto sille, jos työt keskeytyvät jo ennen tätä kuuden kuukauden rajaa pakottavasta syystä. Pakottavan syyn johdosta tapahtunut keskeytys ei estä tämän verovapauden soveltamista. Verohallinto on antanut 20.3.2020 kannanoton, jonka mukaan koronaviruspandemiaa voidaan pitää laissa mainittuna pakottavana syynä töiden keskeytymiselle ulkomailla. Toisin sanoen, koronaviruspandemiasta johtunut ulkomaantyöskentelyn keskeytyminen ennen kuuden kuukauden täyttymistä ei estä tuloverolain ulkomaantyöskentelyn verovapautta, jos lain muut edellytykset täyttyvät.

Huomionarvoista on, että koronakriisistä johtuvat muutokset omassa henkilökohtaisessa verotuksessa eivät kuulu kuitenkaan vielä vuoden 2019 verotukseen, jonka esitäytettyjä veroilmoituksia juuri nyt parhaillaan moni on täyttämässä. Vuoden 2020 lopulliset veroilmoitukset ja verotuspäätökset annetaan vasta vuoden 2021 puolella.

Yhteenvetona voi todeta, että tämänhetkisen tiedon mukaan veroja ei huojenneta, mutta niille on mahdollista saada lisää maksuaikaa helpotetuin ehdoin ja alennetuin kustannuksin.

Verotuksella on mahdollista vaikuttaa merkittävästi yrityksen kassanhallintaan. Ennakointi ja nopea reagointi ovat avainasemassa. 

Olethan yhteydessä meihin, jotta voimme auttaa yritystäsi selviytymään koronakriisin yli.

 support ikoni

Tarjoamme maksutonta Talousneuvonta-palvelua puhelimitse 010 756 4900 ja sähköpostitse talousneuvonta@azets.com.

Teemme nopean yleisen tason kartoituksen yhtiösi tilanteesta ja neuvomme sinua eteenpäin. Talouskonsultoinnista sovimme erikseen ja annamme tarjouksen yrityksenne tarpeen mukaan.

Tämän blogin kirjoittivat sinulle yhteistyössä taloushallinnon ammattilaiset Heidi Timperi ja Reijo Korpela.

 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kyllä. Haluan saada Azetsilta uutiskirjeen, tietoa palveluista, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin.

Hyväksyn tietosuojakäytännöt. Voin milloin tahansa muokata tilauksiani tai perua viestit.

Kirjoittajasta Heidi Timperi