Keskisuurten yritysten voimavarat – kilpailukyky ja kasvu

HR | 15.11.2018

Kirjoittaja Azets Finland

Toteutimme alkuvuodesta kyselytutkimuksen, jossa haastateltiin 158 toimitus- ja talousjohtajaa suomalaisissa keskisuurissa yrityksissä. Tämä blogikirjoitus esittelee tutkimuksen keskeiset tulokset. Tutkimuksen päähypoteesina oli, että suomalaisilta yrityksiltä puuttuu kriittisiä voimavaroja kilpailukyvyn varmistamiseen ja kasvua tukevaan uudistumiseen. Hypoteesin testaamiseksi tutkimuksessa selvitetään valittujen voimavara-alueiden osalta yritysten toimitus-/talousjohtajien

1) tyytyväisyyttä oman yrityksen voimavaratilanteeseen tällä hetkellä (nykytila),
2) näkemystä siitä, mitä voimavaroja tulisi/kannattaisi kehittää kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kasvun edistämiseksi (tavoite-/ihannetila), ja
3) mitä voimavaroja aiotaan/voidaan lähitulevaisuudessa kehittää (realistinen arvio tulevaisuuden tilasta).

Yritysten voimavarojen nykytilaa, tavoitetilaa, ja arvioitua realistista tulevaisuuden tilaa tarkastelemalla otettiin kantaa päähypoteesiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kumppaniyritysten hyödyntämistä eri voimavara-alueilla, mutta sen aiheen käsittely jää tämän kirjoituksen ulkopuolelle.

Kriittiset voimavarojen kehittämisen tärkeys

Voimavara-alueet, joiden kehittämistä pidetään tyypillisimmin tärkeänä yrityksen kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiseksi liittyvät henkilöstöresursseihin ja tiedon hyödynnettävyyteen/ hyödyntämiseen yrityksen toiminnassa.

  • Vastanneista yrityspäättäjistä 92 % kokee, että henkilöstön osaamisen kehittäminen on tai olisi erittäin tai melko tärkeää kilpailukyvyn ja kasvun varmistamisen kannalta. Myös henkilöstöresurssien riittävyys on tärkeimpien kehitettävien resurssien joukossa: 87 % pitää tämän alueen kehittämistä tärkeänä.
  • Toisaalta valtaosa vastaajista (89 %) pitää kilpailukyvyn ja kasvun varmistamisen kannalta tärkeänä myös sitä, että yrityksen käytössä oleva data ja tieto saatetaan ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon.

Selvimmin kehittämisen tärkeyttä koskevissa arvioissa poikkeaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen yrityksen prosesseissa ja toiminnassa. Vain 39 % pitää tämän alueen kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä kilpailukyvyn ja kasvun varmistamiseksi, ja noin 20 % kokee että alueen kehittäminen ei ole tärkeää. On kuitenkin merkillepantavaa, että 35 % vastaajista otti tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisen tärkeyteen neutraalin kannan. Tämä voi kertoa epätietoisuudesta teknologian hyödyntämismahdollisuuksista oman yrityksen toiminnassa.

Voimavarojen nykytila

Voimavara-alueet, joiden nykytilaan yrityksissä ollaan yleisimmin tyytyväisiä, liittyvät henkilöstöresursseihin.

  • Vastaajista noin 70 % on tyytyväisiä henkilöstön osaamiseen, ja henkilöstöresurssien riittävyyteen noin 60 %.
  • Niiden joukossa, jotka pitävät näiden alueiden kehittämistä tärkeänä, on verrattain vähän niitä jotka eivät ole tyytyväisiä voimavaran nykytilaan. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tärkeänä pitävistä 28 % ei ole tyytyväinen nykytilaan, ja henkilöstöresurssien riittävyyden kehittämistä tärkeänä pitävien parissa 37 % ei ole tyytyväinen nykytilaan.
  • Heikointa tyytyväisyys on tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen yrityksen prosesseissa ja toiminnassa.
  • Vain 10 % vastaajista on tähän alueeseen tyytyväinen, ja toisaalta 58 % on erittäin tai melko tyytymätön tämän voimavara-alueen nykytilaan yrityksessä.
  • Niiden joukossa, jotka pitävät tämän voimavara-alueen kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä, 78 % ei ole tyytyväinen resurssin nykytilaan.

Voimavarojen kehittämisen todennäköisyys

Voimavara-alueissa, joiden kehittämiseksi vastaajat tyypillisimmin odottavat yrityksessä tehtävän kehittämistoimia lähivuosina, painottuvat tiedolla johtamisen osa-alueet.

  • Yli 80 % vastaajista pitää erittäin tai melko todennäköisenä, että lähivuosina yrityksessä tullaan tekemään konkreettisia kehitystoimenpiteitä tiedon kiteyttämiseksi ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon (81 %) sekä käytettävissä olevan tiedon hyödyntämiseksi päätöksentekoprosesseissa (84 %).

Huomattava osa vastaajista (82 %) pitää myös henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostamista todennäköisenä.

Vähiten kehittämisodotuksia on liittyen tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen yrityksen prosesseissa ja toiminnassa. Vastaajista 39 % pitää erittäin tai melko todennäköisenä, että tämän alueen kehittämiseksi tullaan tekemään lähivuosina konkreettisia toimenpiteitä ja 33 % ei pidä tämän alueen kehittämistoimia lainkaan tai juurikaan todennäköisinä.

Mikäli haluat miettiä yrityksesi voimavarojen kehittämistä yhdessä taloushallinnon, ohjelmistoteknologian ja henkilöstöjohtamisen ammattilaisten kanssa, ota yhteyttä Azetsin asiantuntijoihin.

Kirjoittajasta Azets Finland

Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.